Начало

 • Влошено костно здраве и неговите предиктори при пациенти в дълготрайна ремисия на остра лимфобластна левкемия, лекувана в детството: резултати от един център в България

  Проспективно са оценени 46 пациенти на възраст 9 до 32 год. (средно 20,6±6,2 год.) и 35 съответстващи по пол и възраст здрави контроли. Проведени са антропометрични, биохимични и хормонални изследвания. BMD, BMD Z-score, костното минерално съдържание (BMC), мастната маса (ММ) и мускулната маса на крайниците (АММ) са оценени чрез целотелесна Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA).

 • Обща смъртност при пациенти с възникнал през детството захарен диабет

  Представителна извадка от 670 пациенти, включваща по 1 пациент от всеки възрастов интервал 0-17 години към датата на диагноза за всяка календарна година за периода 1975–2014 г., бе предоставена на Националната агенция за гражданска регистрация. Получените коректни персонални данни за общо 614 пациента (преживели или починали) бяха включени в сравнителен анализ във връзка с възрастта (0-4, 5-9, 10-17 години), пола, календарната година на диагноза (<1995>), продължителността на диабета

 • Бариатрична хирургия и вкусови предпочитания: нови механизми за редукция на теглото

  Затлъстяването е хронично заболяване с чести рецидиви и все по-често се среща у младите хора. Последните данни сочат, че 2 милиарда хора по света страдат от наднормено тегло, от които 600 милиона са диагностицирани със затлъстяване. Лечението на затлъстяването и придружаващите го заболявания като захарен диабет тип 2, артериална хипертония и хиперлипидемия се свързва със сериозен финансов товар върху здравната система.

 • Субклинични форми на първичен хиперпаратиреоидизъм

  Първичният хиперпаратиреоидизъм (ПХПТ) е описан подробно за първи път през 19-ти век като болест на бъбречните камъни, костните фрактури и силните болки. Класическата му картина включва различни съчетания от скелетни, бъбречни, стомашно-чревни и невро-мускулни симптоми и белези. Класическата форма на болестта е рядко срещана. С въвеждането на измерванията на серумния калций през втората половина на 20-ти век се установява, че най-типичната проява за ПХПТ е хиперкалциемията.

endocrinology-journal

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?