Антропологични изследвания при болни със синдрома на Марфан

Брой: 1/2001

Автор: В. Тодоров, А. Томова, С. Максиллова, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София

Абстракт:
 
Изследвани са по редица антропометрични показатели 5 мъже и 2 жени с рядкото заболяване синдром на Марфан. Авторите проследяват 13 основни антропометрични показателя, които са сравнени със същите при здрави лица на съответната възраст. Анализът на резултатите показва статистически значимо по-високи стойности при ръста, височината на трохантера, бихумералната и битрохантериалната ширина, дължината на ръката, дължината на разперените ръце, индексът на разперените ръце и дължината на стъпалото при мъжете, а при жените – при ръста, дължината на ръката и дължината на разперените ръце. Съотношенията височина на трохантера към ръста и бихумерална към битрохантериална ширина обаче и при двата пола не по­казват съществени разлики. Само съотношението дължина на ръката към ръста е по-голямо. Независимо от промените в абсолютните стойности на изследваните показатели съотношенията между тях не дават основание на базата на изследвания материал да се установят значими диспропорции в телесното развитие.
 
Ключови думи: синдром на Марфан, антропометрични показатели, телесни прoпорции.

Изтеглете целия брой 1/2001

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?