Асоциация между диабетогенния геноптип и основните съдови усложнения на захарния диабет тип 2

Брой : 2/2018

Автор: Лъчезар Б. Лозанов

Клиника по Вътрешни болести, Отделение по Ендокринология,

Acibadem City Clinic, Токуда Болница, София

Резюме:
Захарният диабет тип 2 е многофакторно полигенно-детерминирано метаболитно заболяване. Модерните терапевтични стратегии за корекция на хипергликемията и свързаните с нея метаболитни нарушения намаляват риска от микро- и макроваскуларни усложнения, а от там – сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност. Въпреки това, честотата на съдовите усложнения при диабета остава относително висока. В развитието им участват редица генетични фактори, които могат да бъдат определящи, но предварителният риск при конкретните случаи би могъл да бъде прогнозиран. Разбира се, върху тяхната изява влияят и допълнителни фактори, като начинът на живот, храненителният режим, контролът на често съпътстващите захарния диабет дислипопротеинемия и артериална хипертония. Идентифицирането на генетичните компоненти е една от най-важните области на изследванията в бъдеще. Проучването на основните механизми за изявата на захарния диабет тип 2 и определянето на генетичния риск на различните бъдещи микроваскуларни и макроваскуларни усложнения биха послужили за разработване на нови стратегии за прогнозиране и превенция, а от друга страна, може да бъде прогнозиран ефектът на лечението с определени групи антидиабетни медикаменти.

Ключови думи: захарен диабет тип 2, микроваскуларни и макроваскуларни усложнения, генетичен анализ, геном свързани изследвания

Изтеглете целия брой 2/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?