Асоциация между някои ехографски параметри и нивата на TSH-рецепторните антитела

Автор: Стойнова, Мария А., Шинков, Александър Д., Ковачева, Русанка Д. Катедра по Ендокринология, Медицински Университет, София, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”

Резюме:

Цел: Базедовата болест е автоимунно заболяване, в чиято диагноза важна роля играят ехографското изследване и определянето на TSH-рецепторните антитела (TRAb). ТRAb имат отношение и към прогнозата на заболяването – негативизирането им в хода на тиреостатичното лечение се свързва с по-нисък риск от рецидиви.
Цел на настоящето изследване е да се проучи връзката между някои ехографски параметри и нивата на TRAb при пациенти с Базедова болест.

Материал и методи: В изследването са включени 66 пациента (52 жени, 14 мъже) с Базедова болест под тиреостатично лечение, средна възраст – 49,5 години (23-79 г.), продължителност на заболяването – 19.5 месеца (4-58 мес.). Пациентите са разделени в две групи: Група 1 – с позитивни TRAb (n=34); Група 2 – с негативни TRAb (n=32). При всички пациенти са изследвани TSH, FT4, TRAb и е проведена ехография на щитовидната жлеза с определяне на обема, ехогенността, кръвотока на паренхима и наличието на нодозни промени.

Резултати: Обемът на щитовидната жлеза е значимо по-голям при пациентите от Група 1 (15 ml срещу 10,5 ml, р=0,047). Сред тях значимо по-често се открива хипоехогенност от II и III ст. (p=0,047) и повишен кръвоток (р<0,001). Честотата на нодозните промени в Група 1 е 35%, докато в Група 2 е 44% (р=0,62).

Заключение: Увеличеният обем на щитовидната жлеза, повишеният кръвоток и изразената хипоехогенност се срещат по-често при пациентите с Базедова болест с персистираща имунологична активност, явявайки се негативни прогностични фактори за постигане на имунологична ремисия.

Ключови думи: Базедова болест, TSH-рецепторни антитела (TRAb), тиреоиден обем, кръвоток, ехогенност.

Изтеглете целия брой 3/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?