Биохимични маркери на костен обмен при пациенти със захарен диабет тип 1

Брой: 1/2001

Автор: М. Петкова, П. ДуковаПенева*, М. Боянов**, Диагностично-консултативен център „Св. Лука" – София * Катедра по клинична лаборатория, болница „Майчин дом" **Клиника по ендокринология, Александровска болница Медицински университет – София

Абстракт:
Известно е, че захарният диабет тип 1 причинява остеопения. Цел на настоящето изследване бе да се изследват биохимичните маркери на костния обмен и ремоделиране при диабетици тип 1. Изследвани бяха 14 мъже и 13 жени със захарен диабет тип 1. Измерени бяха следните маркери на костния обмен: серумен остеокалцин (ОС), С-терминален пропептид на про-колагена от тип 1 (PICP), уринен деоксипиридинолин (DPD) и хидроксипролин (ОН-Pro). Костната минерална плътност (КМП) на предмишницата бе измерена с едноенергийна рентгенова остеодензитометрия. Средните стойности на костната плътност бяха в зоната на остеопенията (Т-скор – 82,5-86,5 %). Установени бяха ниски стойности на ОС и PICP, и повишени – на съотношението уринен калций/креатинин. Уринната екскреция на ОН-Pro бе значимо по-висока в групата с микроалбуминурия. Нашите резултати предполагат, че първичното нарушение на костния обмен при захарен диабет тип 1 е намаленото костно изграждане. Повишената екскреция на ОН-Pro при микроалбуминурия обясняваме с повишена фиброгенеза. Необходими са понататъшни проспективни проучвания.
 
Ключови думи: захарен диабет тип 1, костна плътност на предмишницата, биохимични маркери на костен обмен.

Изтеглете целия брой 1/2001

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?