Брой 3/1999

Нови критерии за диагнозата на захарния диабет – за и против

Брой: 3/1999 Автор: Д. Коев, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Критериите за диагноза на захарния диабет се основават понастоящем на консенсуса, постигнат през 1985 г. от експертен комитет на СЗО. В края на 1997 г. Американската диабетна асоциация (АДА) обяви и публикува нови диагностични критерии за захарния диабет. Главните промени в […]


Ювенилен хипотиреоидизъм и макрогонадизъм

Брой: 3/1999 Автор: С. Хубавешки, Ф. Кулланов, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Наред с характерните белези на хипо- и хипертиреоидизлла се наблюдава и широк спектър от нарушения на сексуалното развитие. Особено внимание заслужават случаите на съчетаване на хипотиреоидизъм с една рядка форма на псевдопубертет. Обикновено хипотиреоидизмът при деца се свързва главно […]


Ефект от интермитиращо венозно приложение на памидронат (аредиа) при постменопаузална остеопороза

Брой: 3/1999 Автор: М. Павлова, С. Симеонов, С. Цветкова*, Л. Минчева, Р. Димитрова Д. Троев, Е. Енчев, Н. Ботушанов, Д. Илиев, М. Митков, Медицински университет- Пловдив Клиника по ендокринология * Катедра по рентгенология **Катедра по клинична лаборатория Абстракт:   Проследява се ефектът от едногодишното интермитиращо венозно приложение на памидронат (Aredia) при 16 жени с поетменопаузална остеопороза на средна […]


Скрининг за езофагеална патология при болни от захарен диабет тип 1

Брой: 3/1999 Автор: М. Атанасова, А. Протопопова, А. Коева, И. Коцев, А. Клисарова*, А. Свракова**, Медицински университет – Варна, Катедра по ендокринология и гастроентерология, * Катедра по рентгенология и радиология, ** Катедра по неврология Абстракт:   Все още няма достатъчно проучвания върху мотилитетните нарушения на гастроинтестиналния тракт, в частност на хранопровода, развиващи се в рамките на диабетната вегетопатия. Ние си поставихме […]


Някои антропометрични показатели при болни с анорексия невроза

Брой: 3/1999 Автор: В. Тодоров, А. Томова, С. Максимова, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Изследвани са 18 болни с анорексия невроза. Авторите проследяват някои антропометрични параметри и индекси, свързани с болестта. Резултатите показват сигнификантно по-ниски стойности на гръдната обиколка, теглото и ВМI в сравнение със здрави жени на същата възраст (р […]


Функционално състояние на щитовидната жлеза при автоимунен тиреоидит на Хашимото у деца и подрастващи

Брой: 3/1999 Автор: Е. Караханян, Н. Калева, Т. Шабанова, Хр. Димитров, Катедра по педиатрия, Медицински университет- Пловдив Абстракт:   Авторите проследяват функционалното състояние на щитовидната жлеза при 53 деца и подрастващи от 6 до 18 г. с тиреоидит на Хашимото. Изследванията са извършени при откриване на заболяването и в хода на петгодишната му еволюция: сонография и сцинтиграфия на […]


Синдром на нечувствителност към андрогените – по повод на собствен случай

Брой: 3/1999 Автор: Ф. Кулланов, А. Томова, П. Каранова, О. Бранков*, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София *НИСМП„Н. И. Пирогов" Абстракт:   Описва се и се обсъжда рядко наблюдаван в клиничната практика случай на синдром на нечувствителност към андрогените (AIS) – момиче на 16 г. с първична аменорея, мъжки кариотип (46,XY) и хистоморфологично […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?