Брой 1/2001

Ендокринология и Интернет

Брой: 1/2001 Автор: А. С. Александров, Н. А. Александров*, Институт по биофизика, Българска академия на науките – София *Химически факултет, СУ „Св. Климент Охридски" – София Абстракт:   Интернет е една световна компютърна мрежа, която свързва милиони компютри и множество малки компютърни мрежи. В този обзор накратко се дава обща представа за Интернет (дефиниции, структура, организация на мрежата) […]


Въглехидратни и липидни нарушения при някои хипоталамо-хипофизарни заболявания. III. Синдром на Cushing

Брой: 1/2001 Автор: М. Орбецова, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Общоизвестна е ролята на глюкокортикоидите (ГК) в междинната обмяна – самото им наименование идва от свойствата им да регулират нивата на глюкозата при различни състояния на организма, играейки протективна роля срещу хипогликемията. ГК стимулират гликоген-синтетазата, повишават отлагането на гликоген в чер­ния […]


Антропологични изследвания при болни със синдрома на Марфан

Брой: 1/2001 Автор: В. Тодоров, А. Томова, С. Максиллова, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Изследвани са по редица антропометрични показатели 5 мъже и 2 жени с рядкото заболяване синдром на Марфан. Авторите проследяват 13 основни антропометрични показателя, които са сравнени със същите при здрави лица на съответната възраст. Анализът на резултатите […]


Биохимични маркери на костен обмен при пациенти със захарен диабет тип 1

Брой: 1/2001 Автор: М. Петкова, П. Дукова–Пенева*, М. Боянов**, Диагностично-консултативен център „Св. Лука" – София * Катедра по клинична лаборатория, болница „Майчин дом" **Клиника по ендокринология, Александровска болница Медицински университет – София Абстракт: Известно е, че захарният диабет тип 1 причинява остеопения. Цел на настоящето изследване бе да се изследват биохимичните маркери на костния обмен и ремоделиране при […]


Плазмени нива на ендотелин-1 при болни със синдрома на Cushing

Брой: 1/2001 Автор: Г. Кирилов, А. Томова, Л. Даковска, Ф. Куманов, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт: През последното десетилетие бяха публикувани многобройни експериментални и клинични данни, доказващи важната роля на ендотелина като модулатор на функцията на хипоталамо-хипофизно-надбъбречната ос. Неговото патофизиологично значение беше заподозряно при редица надбъбречни заболявания като първичния хипералдостеронизъм, феохромоцитома и […]


Ендотелинът – ранен маркер за ендотелна дисфункция при инсулинрезистентни състояния

Брой: 1/2001 Автор: П. Каратодорова, Л. Коева, Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Медицински университет – Варна Абстракт:   Захарният диабет е болестно състояние, придружено с множество метаболитни отклонения, които косвено или пряко оказват влияние върху ендотела на съдовата стена. Късните усложнения на диабета в по-голямата си част отразяват и се дължат на микроваскуларна дисфункция. Като продукт […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?