Брой 2/2001

Пролактинът и неендокринни заболявания

Брой: 2/2001 Автор: Р. Робева, Ф. Куманов   Абстракт:   Пролактинът е хормон, отговорен за лактацията и репродуктивните функции. Неговото биологично действие се медиира от специфични мембранни рецептори, включени в семейството на цитокините. Слабо проучено е влиянието на хормона върху имунната система и онкогенезата. В настоящия обзор се дискутират литературни данни, показващи ролята на пролактина […]


Диагностична и прогностична стойност на серумните нива на тиреоидните автоантитела и тиреоглобулина по време на лечението на Базедовата болест с метимазол

Брой: 2/2001 Автор: Ж. Геренова, Й. Вълков, С. Боева, К. Халачева   Абстаркт   Цел на настоящото проучване е да се определи клиничното значение на наличието на специфични тиреоидни автоантитела и на нивото на тиреоглобулина (Тг) в серума и динамиката им през различните стадии на активност за диагнозата и прогнозата за изхода от медикаментозното лечение […]


Хипертиреотропинемия без хипотиреоидизъм: още една фамилия с рецепторна нечубстбителност към тиреотропния хормон?

Брой: 2/2001 Автор: Е. Караханян, Хр. Димитров, Л. "Гинчева, Б. Анави*, Д. Стайков*   Абстракт   Неонаталният скрининг за вроден хипотиреоидизъм позволи да бъдат открити необичайни форми на отклонения в нивото на тиреоидните (Т и Т4) и на тиреотропния (TSH) хормони. Хипертиреотропинемията при нормални концентрации на Т3 и Т4 нерядко е установявана при новородени. Най-често […]


Абтоимунен полиендокринен синдром тип III – А при пациенти с тиреоидни абтоимунни заболявания

Брой: 2/2001 Автор: Г. Грозева, Б. Лозанов, И. Атанасова   Абстракт   Автоимунният полиендокринен синдром тип III – А (АПС III – А) представлява съчетание на автоимунна тиреоидна болест (АТБ) и захарен диабет тип 1. Целта на настоящото проучване беше да се проучат клиничните характеристики и особеностите на протичане на АТБ и захарния диабет като […]


Дълготрайни ефекти на нископротеинобите диети и АСЕ-инхибиторите върху микроалбуминурията при нормотензибни диабетици тип 1

Брой: 2/2001 Автор: М. Петкова, М. Боянов*, М. Протич*, Д. Кривошийкова, Г. Вутова   Абстракт   Установено е, че при диабетици със захарен диабет тип 1 и микроалбуминурия (МА) намаленият прием на белтъци намалява повишената гломерулна филтрация и албуминурията независимо от гликемичния контрол и артериалното налягане. АСЕ-инхибиторите също забавят прогресията на диабетната бъбречна увреда и […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?