Брой 4/2001

Рецепторите, активируеми от пероксизомни пролифератори (PPARs) – свързващо звено между липидния и въглехидратния метаболизъм, възпалението и оксидативния стрес

Брой: 4/2001 Автор: П. Андреева-Гатева, Централна клинична лаборатория и клинична липидология МБАЛ „Царица Йоанна" – София Абстракт: Рецепторите, активируеми от пероксизомни пролифератори (PPARs), са три типа ядрено разположени рецептори, притежаващи значителна структурна хомоложност помежду си, но различаващи се по тъканното си разпределение. В последните няколко години се очерта тяхната плейотропна роля въз основа на широкото им разпространение в […]


Ендокринни и метаболитни механизми, участващи във формирането и поддържането на „женския басейн“

Брой: 4/2001 Автор: Ив. Топузов, Катедра „Кинезитерапия", Югозападен университет – Благоевград Абстракт:   Статията обобщава данните относно най-важните ендокринни и метаболитни механизми, които са включени във формирането и поддържането на женския басейн. Функционалното предназначение на бялата мастна тъкан е преди всичко да складира и да мобилизира енергийни запаси. Метаболизмът й е различен в различните области на тялото – т. […]


Автоимунен тиреоидит при деца с ювенилен хроничен артрит и системен лупус еритематодес

Брой: 4/2001 Автор: А. Куртев, Н. Мирева, Катедра по педиатрия Медицински университет – София Абстракт:   Причините за честото асоцииране на някои системни заболявания на съединителната тъкан – ювенилният хроничен артрит (ЮХА) и системният лупус еритематодес (СЛЕ) с автоимунния тиреоидит (АТ) в детската възраст са все още неизяснени. Проучени бяха 29 деца с ЮХА, на възраст 12,8 ± […]


Пероксидирани липиди npи захарен диабет тип 2 c ретинопатия и артериална хипертония

Брой: 4/2001 Автор: Н. Овчарова, П. Ангелова-Гатева, Д. Коев, Д. Чаръкчиев, Клиничен център по ендокринология и геронтология Медицински университет – София Абстракт:   Липидните прекиси (ЛП, ТБАРС) играят съществена роля за възникването на усложненията на захарния диабет. Целта на изследването е да се проучат пероксидираните липиди при захарен диабет тип 2 (ЗД-2) с ретинопатия и при захарен диабет […]


Полово диференцирана модулация на метаболитните ефекти на диета, обогатена с фруктоза, при плъхове чрез предварително третиране с антиоксиданти

Брой: 4/2001 Автор: П. Андреева-Гатева, В. Орбецова, Централна клинична лаборатория и клинична липидология МБАА „Царица Йоанна" – София Абстракт:   Третирането на плъхове с фруктоза е модел, който често се използва за наблюдаване на метаболитни промени, сходни с тези при инсулинова резистентност. Освен това при този модел се наблюдават редица отклонения в прооксидантна-антиоксидантната хомеостаза, които говорят за повишен […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?