Брой 1/2008

Повишени серумни нива на остеопротегерин, но не и на остеокалцин при болни с хипотиреоидизъм.

Брой: 1/2008 Автор: А. Шинков, И. Атанасова, А-М. Борисова, Р. Ковачева, Й. Влахов, Н. Асланова, М. Вуков, Л. Даковска Абстракт: Хипотиреоидизмът е сред най-чести- те ендокринни заболявания и е свързан с повишена сърдечносъдова заболеваемост. През последните години се доказа при хи- потиреоидизъм повишение на редица мар- кери на сърдечносъдовия риск, включител- но и остеопротегерина (ОПГ) – фактор […]


Крехки кости и калцирани артерии – има ли връзка между тях?

Брой: 1/2008 Автор: Анна-Мария Борисова Абстракт: Остеопорозата и атеросклерозата са хронични дегенеративни заболявания, които съществуват независимо и обичайно нарастват с напредване на възрастта. Налице са много факти, които показват корелация между сърдечно-съдовите заболявания и остеопорозата независимо от възрастта. Болестността и смъртността при остеопороза са свързани с фрактурите. При атеросклероза има висока болестност и особенно висока смъртност, които […]


Сърдечно-съдов риск и метаболитни нарушения при първичен алдостеронизъм

Брой: 1/2008 Автор: Йоанна Матрозова, Сабина Захариева Абстракт: В последните години се установи, че първичният алдостеронизъм (ПА) е най- често срещаната форма на ендокринна хипертония, която заема 5-10 % от хипертониците. Увеличената честота на ПА сред пациентите с артериална хипертония обуславя изследването на сърдечно-съдовия риск при тази група болни. Едно скорошно проучване установи повишена честота на сърдечно-съдови […]


Амбулаторно мониториране на артериалното налягане при захарен диабет

Брой: 1/2008 Автор: Николай Стойнев Абстракт: Повишеното артериално налягане е един от основните рискови фактори за развитие на хроничните усложения на захарния диабет. Адекватният контрол на артериалното налягане значимо намалява тяхната честота и тежест. Амбулаторното мониториране на артериалното налягане показва по-добра корелация с увредата на таргетните органи в сравнение с измереното в кабинета на лекаря. С този […]


Имуноцитохимични маркери – нова диагностична възможност в уточняването на тиреоидните възли

Брой: 1/2008 Автор: Мира Сидерова, Кирил Христозов Абстракт: Постиженията на съвременната молекулярна диагностика като имуноцитохимичните методи позволяват задълбочен анализ на материала от тънкоиглените биопсии (ТБ) с оглед разграничаването на бенигнените от малигнените тиреоидни възли, особено в спорни категории като “недетерминираните лезии”. Идентифицирани са множество молекулни маркери, ангажирани в многообразие от биологични процеси (клетъчна трансформация, пролиферация, диференциация, метастазиране, […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?