Брой 1/2011

Рискови фактори за остеопороза и 10-годишен абсолютен фрактурен риск сред национална представителна извадка български жени на възраст над 50 години

Брой: 1/2011 Автор: A-M. Борисова, Р. Рашков, M. Боянов, А. Шинков, П. Попиванов, Н. Темелковa3, Й. Влахов, M. Гавраилова Абстракт: Националното проучване за честотата на остеопорозата в Република България беше основна дейност в Програмата за ограничаване на остеопорозата 20052010 година. Настоящата разработка е част от него и имаше за цел да изследва разпространението на рисковите фактори за […]


Честота на гестационен захарен диабет според три групи критерии – критичен поглед

Брой: 1/2011 Автор: Петя Каратодорова, Кирил Христозов, Бояна Цветанова, Яна Бочева, Наталия Ушева  Абстракт: През март 2010 г. в сп. Diabetes Care бяха публикувани новите диагностични указания за ГД на IADPSG. Очаква се въвеждането им в ежедневната практика да промени епидемиологичната картина на ГД, формирана досега основно от АДА- и СЗОкритериите. Цел: Да се сравни отражението на […]


Слюнченият кортизол като биомаркер за стреса при орално-хирургично лечение

Брой: 1/2011 Автор: Донка Кирова, Георги Кирилов, Димирър Атанасов Абстракт: Съвременната наука продължава своите търсения за разкриване интимните механизми на стреса и овладяване на последиците от него. Цел на настоящата работа е да се проучи биохимичната и психологическа характеристика на стреса при орално-хирургични манипулации, като се изследва нивото на слюнчения кортизол и се използва скалата за самооценка […]


Генетичен скрининг за мутации на AIP гена при млади пациенти със спорадични и фамилни макроаденоми на хипофизата

Брой: 1/2011 Автор: М. Янева, А. Еленкова, A. Daly, M. Tichomirowa, V. Bours, Г. Кирилов, И. Атанасова, М. Маринов, A. Beckers и С. Захариева Абстракт: Патофизиологичните механизми на отключване на туморогенеза при пациенти с хипофизни аденоми все още остават ненапълно изяснени. Все повече проучвания демонстрират ролята на мутации в гена АIР (aryl hydrocarbon receptor interacting protein) като […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?