Брой 2/2012

Съвременни препоръки за контрол на хипергликемията при захарен диабет тип 2

Брой: 2/2012 Автор: Цветалина Танкова Абстракт: В клиничната практика са въведени различни групи медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2, което прави сложен контрола на хипергликемията. Ето защо периодично се разработват и публикуват препоръки, които играят важна роля в избора на най-подходящите между множеството налични терапевтични средства. Необходимостта от нови препоръки, въпреки налични такива на различни […]


Костна физиология – какво знаем днес (първа част)

Брой: 2/2012 Автор: Анна-Мария Борисова Абстракт: Остеобластите (ОВ) и адипоцитите имат общ прекурсор – mesenchymal stem cell (MSC). При наличие на необходимите растежни фактори, хормони и в подходяща среда MSC може да се диференцира в ОВ, а във всички останали случаи MSC се диференцира в адипоцит, хондроцит, фибробласт, миоцит и т.н. Другите основни костни клетки са остеоцитите, […]


Костна физиология – какво знаем днес (втора част)

Брой: 2/2012 Автор: Анна-Мария Борисова Абстракт: Костната минерализация зависи от локалния баланс между екстрацелуларното ниво на Рi и РРi. Пирофосфатът (РРi) се състои от две молекули неорганичен фосфат (Рi). Той се произвежда при много интрацелуларни метаболитни реакции в много тъкани. Повишеният РРi намалява костната минерализация. Рi се генерира локално от ОВ чрез тъканно-неспецифична алкална фосфатаза (TNAP, изоензим […]


Предиктивна стойност на рискови фактори за прогресия на предиабет в захарен диабет тип 2

Брой: 2/2012 Автор: Цветалина Танкова, Невена Чакърова, Лилия Даковска, Илиана Атанасова, Георги Кирилов, Красимир Калинов Абстракт: Целта на настоящото проучване е да се анализира предиктивната стойност на отделни рискови фактори и на промeните в тях с времето за преход от предиабет към захарен диабет. Изследвани са 383 лица (213 жени и 170 мъже), на средна възраст 51,93±13,47 […]


Нарушения във функцията на половата ос при мъже със затлъстяване

Брой: 2/2012 Автор: А. Томова, Р. Робева Абстракт: Известно е, че разпространението на затлъстяването достига епидемични стойности. От друга страна, то е рисков фактор за нарушения във фертилитета и е свързан с увреждане на сперматогенезата, еректилна дисфункция и промени в половите хормони. Мъжете със затлъстяване имат по-ниски нива на плазмения тестостерон и концентрациите на свързващия половите хормони […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?