Брой 1/2013

Йодурия при бременни жени след въвеждане на универсално йодиране на готварската сол в България

Брой: 1/2013 Автор: Л. Б. Иванова, Р. Б. Иванова, Р. Ковачева, Б. С. Лозанов Абстракт: Адекватният прием на йод по време на бременност е задължителен за нормалното развитие на феталния мозък. Оценка на интегралния прием на йод се измерва чрез определяне на йодната екскреция с урината и според СЗО (2007) интервал 150-249 mcg/L при бременни отразява адекватен […]


Вариабилитет на сърдечната честота при пациенти с новооткрит тип 2 захарен диабет

  Брой: 1/2013   Автор: М. Петкова, М. Цекова, С. Ганева, В. Пенчев, Вл. Данов   Абстракт: Захарният e диабет основна причина за появата на сърдечно-съдова автономна невропатия и се асоциира с повишена смъртност от сърдечно-съдови заболявания.   Материали и методи: При 25 пациенти с новооткрит тип 2 захарен диабет и при 22 контролни лица, съответни по възраст […]


Честота на дефицит и недостатъчност на витамин D при болни със захарен диабет тип 2 на перорално лечение

Брой: 1/2013 Автор: Д. Бакалов, М. Боянов, A. Цакова, В. Грозева, Р. Мекова Абстракт:  Публикувани начални данни предполагат, че недостигът на витамин D е почест при болни със захарен диабет тип 2, отколкото в общото население.   Цел на настоящето изследване бе да се установи честотата на недоимъка (дефицит и недостатъчност) на витамин D при пациенти със […]


Роля на екзогенните и ендогенните фактори в струмигенезата

Брой: 1/2013 Автор: Боян С. Лозанов Абстракт: Ендогенните фактори на струмигенезата имат определяща роля при спорадичната гушавост. Те са свързани главно с пола, възрастта, бремеността, както и с хормонални, фамилни и генетични особености на индивида. Генетичната предиспозиция включва участието на редица гени и растежни фактори, в някои случаи частично компенсирани дефекти в тиреоидната хормоносинтеза, метаболизма на тиреоидните […]


Асиметричен диметил-аргинин – медиатор на ендотелна дисфункция и връзката му със синдроми на инсулинова резистентност

Брой: 1/2013 Автор: Даниела Колева, Мария Орбецова, Таня Денева Абстракт: През последните години значително нараства интересът към асиметричен диметил-аргинин (ADMA), явяващ се физиологичен регулатор на биосинтезата на азотен оксид (NO) – критичен фактор в патогенезата и прогресията на атеросклерозата. Повишените плазмени концентрации на ADMA представляват рисков фактор за развитие на ендотелна дисфункция и сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). Те […]


Предразполагащи фактори за развитие на тиреоиден автоимунитет

Брой: 1/2013 Автор: Ралица Мекова, Михаил Боянов Абстракт: Развитието на автоимунните тиреоидни заболявания (АТЗ) е резултат от сложното взаимодействие на генетични фактори и фактори на средата, което води до нарушаване на имунния толеранс към щитовидната жлеза и развитие на патологични промени. АТЗ са полигенни заболявания, като някои генетични локуси са отговорни за предразположеността към развитие на автоимунитет […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?