Брой 2/2013

Корелация между ехографски белези за малигненост и цитоморфологични категории при тънкоиглена аспирационна биопсия на тиреоидни възли

Брой: 2/2013 Автор: Мира Сидерова, Кирил Христозов, Иван Красналиев, Екатерина Софтова Абстракт: Целта на изследването беше да се установи връзката между ехографските характеристики на тиреоидни възли и цитологичния резултат след проведена тънко- иглена биопсия (ТАБ) под ултразвуков (УЗ) контрол. 507 последователни пациента с възлеста гуша бяха оценени с B-mode УЗ 9 MHz, цветен Доплер и ТАБ. 55 […]


Асоциация на промоторния полиморфисъм -1082А/G в гена за интерлевкин-10 и генетичното предразположение към автоимунен тиреоидит на Хашимото

Брой: 2/2013 Автор: Жулиета Геренова, Анелия Аврамова, Ирена Манолова, Спаска Станилова Абстракт: Интерлевкин (IL) -10 е основен имунорегулаторен цитокин, който едновременно потиска Th1-медиирания имунен отговор и синтеза на про-инфламаторните цитокини. Дисбаланса между про- и анти- инфламаторните цитокини регулирани от IL10 играе важна роля в етиологията на автоимунния тиреоидит на Хашимото (ТХ). Известна е зависимостта на IL-10 продукцията […]


Смъртност при синдром на Кушинг – резултати от пациенти, преминали през един клиничен център

Брой: 2/2013 Автор: М. Янева, К. Калинов, С. Захариева Абстракт: Увод: Данните, касаещи смъртността и причините за смърт при пациентите със синдром на Кушинг (СК), са оскъдни, дължащи се на редкостта на заболяването. Цел на проучването: Да се анализира смъртността при СК, като се изследва голяма група пациенти със СК с различни подформи. Да се извърши подробен […]


Индивидуална прицелна стойност на гликирания хемоглобин при болни от захарен диабет тип 2

Брой: 2/2013 Автор: Проф. Драгомир Коев Абстракт: В последните 10 години гликираният хемоглобин (HbA1c) се утвърди като универсален и общоприет маркер за оценка на гликемичния контрол при лечението на захарния диабет. Редица диабетологични общности в света предложиха прицелна стойност на HbA1c, която гарантира по-добрия изход на заболяването: по-малко диабетни усложнения, по-малка инвалидизация и удължаване на очакваната продължителност […]


Синдром на дефицит на растежния хормон у възрастни: етиология и клинико-биохимични характеристики (част първа)

Брой: 2/2013 Автор: И. Узунова, Г. Кирилов и С. Захариева Абстракт: Дефицитът на растежен хормон (ДРХ) у възрастни възниква в резултат на намален синтез и секреция на соматотропин от предния дял на хипофизата, с честота 2-3 случая на 10 000 души. Подразделя се на две групи – хипосоматотропизъм персистиращ от детска възраст и ДРХ вследствие на органични […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?