Брой 2/2017

Сравнение на сцинтиграфски образи с различни радиофармацевтици – 99мТс MIBI и 99мТс Tetrofosmin при един и същ пациент с първичен хиперпаратиреоидизъм

Брой : 2/2017 Автор: Ботушанова, Албена Д.1, Ботушанов, Николай П. 1 Катедра Клинична Онкология, Секция Нуклеарна медицина – МУ Пловдив 2 Втора катедра по Вътрешни болести, Секция Ендокринология и болести на обмяната – МУ Пловдив Резюме: Представяме случай на жена на 56 годишна възраст с установени параклинични и клинични данни за първичен хиперпаратиреодизъм и неус- пешно […]


Обменно-атерогенни показатели при жени с метаболитен синдром и метаболитно здрави жени с наднормено телесно тегло/ затлъстяване

Брой : 2/2017 Автор: Колева, Даниела Ив.1, Орбецова, Мария М. 1 1 Клиника/Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив Резюме: При пациенти с метаболитен синдром (МС) сърдечно-съдовият риск е повишен поради наличи- ето на рискови фактори: висцерален тип обезитет, различни по степен нарушения във въглехид- ратния толеранс, атерогенна […]


Полиморфизмът Pro12Ala при предиабет и захарен диабет тип 2 в извадка от българската популация

Брой : 2/2017 Автор: Захариева, Емануела Цв.1, Каменов, Здравко А.1, Савов, Алексей С. 1 УМБАЛ “Александровска”, Клиника по Ендокринология, МУ, София 2 УАГБ “Майчин дом”, Национална генетична лаборатория, МУ, София Резюме: Полиморфизмът Pro12Ala в гена PPARG2, кодиращ пероксизомен пролифератор ак- тивиран рецептор гама, се свързва с намален риск от развитие на захарен диабет тип 2 (ЗД2) […]


Патофизиологично обяснение на сърдечно-съдовите ползи от SGLT2-инхибиторите

Брой : 2/2017 Автор: Христова, Марияна Г. 1 ЕТ АИПСМП “Д-р М. Христова, Варна” Резюме: През 1986 г. проф. Рита Леви Монталчи- ни получи Нобелова награда за медицина за своето фундаментало откритие на растеж- ния фактор за нервите − Nerve Growth Factor (NGF) и невротрофините, развито в послед- ствие като невротрофна теория. Днес тя намира приложение […]


Новости в технологиите за лечение и контрол на тип 1 диабет

Брой : 2/2017 Автор: Константинова, Мая М., Савова, Радка Хр., Аршинкова, Маргарита А. 1 Катедра по Педиатрия, Медицински Факултет, Мeдицински Университет, София Резюме: Представяме кратък обзор, посветен на напредъка в технологиите, свързани с подобряване и улесняване лечението и контрола на захарния диабет. През 2016 г. НЗОК започна да заплаща консумативите за лечение с инсулинови помпи, което […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?