Честота и диагностична стойност на антителата към цинков транспортер 8 (ZnT8) в българска популация пациенти със захарен диабет тип 1

Брой 1/2017

Автор: Грозева, Грета Г., Чакърова, Невена Я., Димова, Румяна Б., Танкова, Цветалина Ив., Атанасова, Илияна Б.

Клиника по Диабетология, Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет, София

Резюме:

В последните години в диагнозата на захарен диабет тип 1 се утвърди нов имунологичен маркер – антитяло към цинков транспортер 8 (ZnT8-Ab). Целта на изследването е да се определят честотата и диагностичната стойност на антитела- та към ZnT8 в българска популация пациенти със захарен диабет тип 1. Материал и методи: Изследвани са 70 лица (40 мъже и 30 жени), на средна възраст 37,24 ±11,08 го- дини, среден ИТМ 23,46±4,49 кг/м2 , с давност на заболяването до 5 години, като при 47% захарният диабет е новооткрит или с давност под 1 година. Изследвани са антитела към бета-клетъчни струк- тури – антитела към деркабоксилазата на глутаминовата киселина (GAD 65-Ab), антитела към ти- розин фосфатаза (IA 2-Ab) и антитела към цинков транспортер 8 (ZnT8-Ab). Резултати: При 85,7% от участниците се установяват едно или повече от изследваните анти- тела. Антителата към ZnT8 са втори по честота – установяват се при 45,7% от изследваните, ка- то се нареждат след GAD 65-Ab – 77,1% и преди IA 2-Ab – 34,3%. Негативни и към трите антитела са 14,3% от изследваните. Позитивни само с ZnT8-Ab са 2,9%, което съставлява 16,6% от случаите на идиопатичен захарен диабет. В подгрупата с новооткрит захарен диабет и диабет с давност под 1 година процентът на антитялопозитивност към ZnT8 е сигнификантно по-висок – 63,6%, (p=0,04). Изследването на класическата комбинация GAD 65-Ab + IA-2-Ab води до идентифициране на 83% от случите на захарен диабет тип 1 (F=[2,3] 43,4, р<0,001, r=0,462). Използването на ZnT8-Ab вместо IA 2- Ab като втори имунологичен маркер идентифицира по-висок процент от случаите – 87% (F=[2,3] 46,6, р<0,001, r=0,486), а комбинацията от трите антитела диагностицира 92% от случаите на захарен ди- абет тип 1. (F=[3,3] 50,7, р=0,043, r=0,515). Изводи: ZnT8-Ab е второто по честота антитяло при възрастните пациенти с автоимунен заха- рен диабет и второ по диагностична значимост след GAD 65-Ab. Изследването на ZnT8-Ab в допъл- нение към GAD 65-Ab и IA-2-Ab води до редуциране на случаите на идиопатичен захарен диабет тип 1, а въвеждането им като втори имунологичен маркер към GAD 65-Ab превъзхожда утвърдената ком- бинация GAD 65-Ab + IA 2-Ab.

Ключови думи: цинков транспортер 8, захарен диабет тип 1, антитела, бета-клетка

Изтеглете целия брой 1/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?