Честота и характеристика на нарушения глюкозен толеранс при болни с метаболитен синдром (анализ на популацията в една болница за една година)

Брой : 4/2018

Автор:Борисова, Aнна-Mария Ив., Влахов, Йордан Д., Цветанова, Бояна Т., Маркова, Адрияна К., Моллова, Екатерина В.
Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, Университетска болница Софиямед, Меди-цински факултет, Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Адрес за кореспонденция: Проф. Анна-Мария Борисова,
Софийски университет “Св. Климент Охридски”,
Ул. “Димитър Моллов” 10, 1750-София, България
E-mail: anmarbor@abv.bg

Резюме:Метаболитният синдром (МетСин) е широко разпространено заболяване, което е основа за сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) и захарен диабет тип 2 (Т2ЗД). Целта на настоящото проучване е да се изследва честотата и типа на нарушения глюкозен толеранс при болни с МетСин от реалния живот.

Цел: Да се изследва честотата и типа на нарушения глюкозен толеранс при болни с МетСин от реалния живот.

Материали и методи: Включени са 378 болни с МетСин – 293 жени (77,5%) и 85 мъже (22,5%) над 20-годишна възраст, постъпили в Клиника по Ендокринология, Университетска болница Софиямед (01.01-31.12.2018 г). Болните са разпределени в три възрастови групи: млада възраст (<45 г.) – 100 лица (26,4%); средна възраст (45-65 г.) – 185 лица (48,9%); трета възраст (>65 г.) – 93 лица (24,7%).

Резултати: При изследваните болни с МетСин доминира първа степен на затлъстяване (BMI – 30-35 kg/m2) – 53,5% (n=203), а артериалната хипертония (АХ) се среща в 75% (n=283); в 61% (n=236) има нарушен глюкозен толеранс: Т2ЗД – 40,2% (n=167) или предиабет – 20,9% (n= 69). За всяка по-висока възрастова категория честотата на Т2ЗД нараства от 23,5% (n=23) за младата възраст, на 46,7% (n=86) за средната възраст, респ. 63% (n=58) за третата възраст, p<0,001. Мъжете имат по-висока честота на Т2ЗД от жените – 58,8% срещу 40%, а жените имат 2 пъти по-често от мъжете установен предиабет – 8,9% срещу 4,7%, p<0,05. При Iва степен затлъстяване 40% от болни-те с МетСин са с Т2ЗД и 40% са с нормален глюкозен толеранс, а при IIIта степен – 50% имат Т2ЗД срещу 32% с нормален глюкозен толеранс, p<0,05. Установи се, че новооткритият Т2ЗД е 4 пъти по-рядък от известния Т2ЗД (20,4% срещу 79,6%, p<0,05), а новооткритият предиабет е с 60% по-чест от известния предиабет (62% срещу 38%, p<0,05).

Заключение: Честотата на Т2ЗД при болните с МетСин нараства значимо с напредване на въз-растта, на индeкса на телесна маса и е по-висока при мъжете.

Ключови думи:метаболитен синдром, захарен диабет тип 2, предиабет, артериална хиперто-ния, в реалния живот

Изтеглете целия брой 4/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?