Честота на хиперпаратиреоидизма в българската популация – анализ на eпидемиологично проучване на Българско дружество по ендокринология (БДЕ) – 2012 г.

Автор: Борисова, Анна-Мария И.1, Влахов, Йордан Д.1, Кривошиев, Стефан Г.2, Даковска, Лилия Н.1,Попов, Александър Г.2, Михайлов, Георги К.2, Шинков, Александър Д.2

1. Университетска болница “Софиямед”, Медицински факултет, Софийски университет “Свети Климент Охридски”
2. Университетска болница по Ендокринология, Медицински университет, София

Резюме: Честотата и характеристиката на хиперпаратиреоидизма (ХПТ) не са изследвани в българската популация.

Цел: Да се направи срезово епидемиологично проучване в българска популация върху честотата на ХПТ и уточни връзката му с витамин D и бъбречната функция.

Материал и методи: Българско дружество по ендокринология (БДЕ) проведе срезово епидемиологично проучване през 2012 г. върху 2032 лица от 58 гнезда в България, разпределени в три възрастови групи – млада (20-44 г.), средна (45-59 г.) и трета (>60 г.). Изследвани са паратиреоиден хормон (РТН), креатинин, Са, Р, АФ, общ белтък (ТР), 25(OH)D. Измерени са индекс на телесна маса (ИТМ), кръвно налягане (според стандартните изисквания).

Резултати: Честотата на ХПТ в изследваната българска популация (n=2032) е 3,59% и нараства с напредване на възрастта – от 1,9% за младите до 6,8% при лицата >60 г. Над 60-годишна възраст жените имат значимо по-висока честота на ХПТ срещу младата възраст жени (8,3% срещу 2%, р<0,01), както и срещу мъжете от тяхната възрастова група (8,3 срещу 4,7%, p<0,05). При нормална бъбречна функция (eGFR >60 ml/min) значимо по-висока е честотата на ХПТ сред лицата от третата възраст в сравнение със средната и младата възраст – 5,3% срещу 2,5% и 1,6%, р<0,001. При eGFR <60 ml/min честотата на ХПТ е далече по-висока – 5,5% при средната възраст и нараства трикратно за третата възраст – 14,1%, р<0,001. Нивото на витамин D също оказва влияние върху честотата на ХПТ и при нормална, и при намалена бъбречна функция – при eGFR>60 ml/min (n=1920) – 7,3% при дефицит на витамин D срещу 1.3% при достатъчност на витамин D, p<0,001, а при eGFR<60 ml/min (n=110) е 29,6% срещу 3,0%, респективно, p<0,01. Заключение: Честотата на ХПТ е ниска в българската популация. При оценка нивото на РТН трябва да се имат предвид нивото на витамин D и размера на бъбречната функция.

Ключови думи: хиперпаратиреоидизъм, размер на бъбречната функция, ниво на витамин D

Изтеглете целия брой 4/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?