Диабетна бъбречна болест

Автор: Борисова, Анна-Мария И.

Университетска болница “Софиямед”, Медицински факултет,
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Резюме:
Диабетната бъбречна болест (ДББ) е хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), свързано със захарния диабет (ЗД). Факторите, които повишават честотата на ДББ са повишената честота на ЗД и затлъстяването, по-големият брой възрастни хора, по-дългата преживяемост. ДББ повишава риска от сърдечно-съдови и бъбречни събития. При болни с ХБЗ и тип 2 захарен диабет (Т2ЗД) честотата на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) е най-висока – 50%, като е много по-ниска при лицата с предиабет – 28% и при лицата без нарушения в глюкозния толеранс – 22%. Изследвания върху високата смъртност при Т2ЗД с налична ДББ за срок от 10 г. оценяват ролята на двата рискови фактора – албуминурия и намалена eGFR (изчислена скорост на гломерулна филтрация). Установява се, че смъртността при наличие само на ЗД е 4%, при ЗД + албуминурия е 18%, при ЗД + намалена eGFR е 24% и при наличие на ЗД + албуминурия + намалена eGFR е 47%. В последните години се илюстрира как след 10-годишно проследяване с подходящо лечение се набелязва тенденция за намаляване на усложненията на ЗД – нефропатия и ХБЗ, ретинопатия и невропатия. С пункционна бъбречна биопсия се установява повишена експресия на натриево-глюкозен транспортер 2 (SGLT2) при диабетна нефропатия. Именно това стои в основата на успеха при лечение със SGLT2 инхибиторите (SGLT2i). От една страна SGLT2i реализират бъбречна протекция чрез метаболитни промени по отношение нивото на кръвна захар, крайни продукти на напредналото гликиране (AGEs), реактивни кислородни видове (ROS), цитокини. От друга страна те реализират съществени хемодинамични промени срещу хиперфилтрацията и нарушените тубуло-гломерулни отношения.

Заключение: Доброто познаване на интимните механизми, чрез които бъбрекът при ЗД оказва влияние върху честотата на сърдечно-съдовите и бъбречните събития, както и върху смъртността (сърдечно-съдова и по всички причини), ни позволява да вземем правилни и своевременни терапевтични решения с цел тяхната превенция и коректно лечение.

Ключови думи: захарен диабет, диабетна бъбречна болест, сърдечно-съдови събития, бъбречни събития, смъртност, SGLT2i

Изтеглете целия брой 4/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?