Диагностична стойност на плазмения хромогранин А за откриване на феохромоцитоми при пациенти с надбъбречни инциденталоми

Брой: 2/2011

Автор: Владимир Василев, Йоанна Матрозова, Атанаска Еленкова, Георги Кирилов, Сабина Захариева

Абстракт:

Увод: Надбъбречните инциденталоми предствляват тумори, открити случайно при провеждането на визуализиращи изследвания в областта на корема по поводи, които не са свързани с оценка на надбъбречната функция, а 5 до 11% от тях са феохромоцитоми. Хромогранин А e един от обещаващите кандидат маркери за диагностициране и проследяване на невроендокринните тумори.

 
Цел на проучването: Да се установи диагностичната стойност на плазмения хромогранин А за откриване на невроендокринни тумори сред пациентите с надбъбречни инциденталоми.
 
Пациенти и методи: Бяха използвани данни на 42 пациента с надбъбречни инциденталоми, 10 случая с феохромоцитом и 37 здрави лица. Хромогранин А бе изследван по радиоимунологичен метод.
 
Резултати: Установи се статистически значима разлика между нивата на хромогранин А при трите изследвани групи – 16,88 ± 14,34 vs 5,36 ± 1,96 vs 4,34 ± 1,39 nmol/l (p<0,001) съответно при пациентите с феохромоцитоми, надбъбречни аденоми и здравите лица. Въз основа на данните от контролната група и ROC анализ бе определена прагова стойност за хромогранин А от 6,5 нмол/л, която показа 100% чувствителност и 81% специфичност за откриване на феохромоцитоми сред надбъбречните инциденталоми.
 
Изводи: Хромогранин А е ефективен маркер за откриване на феохромоцитоми сред надбъбречните инциденталоми. Повишените му стойности при хормононесекретиращите аденоми налагат допълнителни изследвания.
 
Ключови думи: надбъбречни инциден- таломи, феохромоцитом, хромогранин А.
 
 

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?