Диагностика и лечение на инфекции при диабетно стъпало

Брой : 1/2018

Автор: Тодорова, Ани С.

Клиника по Диабетология, Клиничен център по Ендокринология и Геронтология (КЦЕГ), Медицински университет, София

Резюме:
Диабетното стъпало е едно от най-тежките и инвалидизиращи усложнения на захарния диабет. В развитите страни диабетът е най-честата причина за нетравматична ампутация. Годишната честота на новопоявили се улцерации сред пациентите с диабет възлиза на 2%.

Основната причина за неблагоприятен изход и ампутация при диабетно съпало са инфекциите. 58% от пациентите с новопоявила се язва и посетили специализирано болнично заведение са с клинично инфектирана рана. Клиничната диагноза продължава да се основава на наличието на поне два от класическите локални белези на възпаление. Системен отговор, изразена левкоцитоза или тежки метаболитни отклонения са рядкост при инфектирано диабетно стъпало, което налага търсенето на нови надеждни диагностични маркери. Повечето инфекции при диабетно стъпало са полимикробни, с аеробни Грам (+) коки, и по-специално стафилококи, най-честите причинители. Рани без доказателства за мекотъканна или костна инфекция не налагат антибиотично лечение. Първоначалната терапия при наличие на инфекция обикновено е емпирична.

Tежките, хронични и умерени инфекции изискват широкоспектърни антибиотици.

При тежки и животозастрашаващи инфекции, както и при неуспех на консервативната терапия, лечението е хирургично, вариращо от малка интервенция (дебридман) до голяма (резекция, ампутация).

В заключение, диабетното стъпало е трудно за лечение, но може да бъде превантирано и излекувано при навременна диагноза и адекватно лечение.

Ключови думи: усложнения при диабет; диабетно стъпало; инфекции при диабетно стъпало; захарен диабет

Изтеглете целия брой 1/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?