Ефект от интермитиращо венозно приложение на памидронат (аредиа) при постменопаузална остеопороза

Брой: 3/1999

Автор: М. Павлова, С. Симеонов, С. Цветкова*, Л. Минчева, Р. Димитрова Д. Троев, Е. Енчев, Н. Ботушанов, Д. Илиев, М. Митков, Медицински университет- Пловдив Клиника по ендокринология * Катедра по рентгенология **Катедра по клинична лаборатория

Абстракт:
 
Проследява се ефектът от едногодишното интермитиращо венозно приложение на памидронат (Aredia) при 16 жени с поетменопаузална остеопороза на средна възраст 51,6 г. в доза 30 mg на 3 месеца. При всички е провеждана базисна терапия с1 g калций и 1000 Е витамин D дневно. Извършено е определяне на минералното съдържимо на костите (МСК) чрез компютър-томографска денситометрия на лумбални прешлени в началото, на 6-ия и на 12-ия месец от проучването. При всички пациентки изходните стойности на МСК са под фрактурния праг и долната граница на нормалното за съответната възраст и пол отклонение – средно 52,3%. На 6-ия месец се отчита увеличение на МСК средно с 3,3%, а на 12-ия – с 6,7% спрямо изходните стойности. Изследвани са и серумните нива на общ и йонизиран калций, фосфор, алкална фосфатаза, 24-часова уринна екскреция на калций. Динамично са проследени нивата на интактния паратхормон, остеокалцина и АФ в първите 3 месеца от лечението.

При всички пациентки е налице значителна редукция на болевата симптоматика, а нови фрактури липсват в края на едногодишния период.

Прави се изводът, че памидроиатът е надеждно средство и перспективна алтернатива в комплексното лечение на постменопаузалната остеопороза.

Ключови думи: остеопороза, минерално съдържимо на костите, бифосфонати-памидронат, паратхормон, остеокалцин.

Изтеглете целия брой 3/1999

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?