Ендотелинът – ранен маркер за ендотелна дисфункция при инсулинрезистентни състояния

Брой: 1/2001

Автор: П. Каратодорова, Л. КоеваКлиника по ендокринология и болести на обмяната, Медицински университет – Варна

Абстракт:
 
Захарният диабет е болестно състояние, придружено с множество метаболитни отклонения, които косвено или пряко оказват влияние върху ендотела на съдовата стена. Късните усложнения на диабета в по-голямата си част отразяват и се дължат на микроваскуларна дисфункция. Като продукт на ендотелните клетки ендотелинът е един от циркулиращите маркери на ендотелноклетъчна дисфункция, значими и разнопосочни промени в чиято концентрация се наблюдават при захарен диабет и синдром X. В настоящия обзор са разгледани накратко някои аспекти от синтезата и биологичните ефекти на ендотелина, както и взаимоотношенията му с някои от по-важните метаболитни фактори (кръвна захар, плазмени липиди, инсулин), промени в които са налице при диабет.
 
Ключови думи: захарен диабет, ендотелин, ендотелна дисфункция.

Изтеглете целия брой 1/2001

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?