Епидемиология и клинични особености на диференцирания тиреоиден карцином

Брой : 2/2018

Автор: Димитрова, Инна Д., Ковачева, Русанка Д., Иванова, Радина С., Шинков, Александър Д.

Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”

Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Резюме:
Понятието диференциран тиреоиден карцином (ДТК) включва папиларния и фоликуларния карцином (ФТК).

Тиреоидният карцином се открива в около 5% от възлите на щитовидната жлеза и най-честият вид е папиларният (ПТК) – над 90%. Честотата на ФТК е много по-ниска и намалява. В контраст заболеваемостта от ПТК расте в световен мащаб. Увеличава се дялът на папиларния микрокарцином. Важна роля за промяната в епидемиологията на ДТК има рутинното използване на ехографията и биопсията. С цел да се унифицира ехографското описание и да се подобри възпроизводимостта на резултатите от ехографското изследване се въведе European Thyroid Imaging and Reporting Data System (ЕU-TIRADS). Тънкоиглената биопсия е най-ефективният и минимално инвазивен метод за диагностика на ДТК. Ехографията от своя страна осигурява прецизен подбор на тиреоидните възли, показани за биопсия. Прогнозата на ДТК е добра, като дългосрочната преживяемост надвишава 90%. Клиничното протичане се определя от множество фактори, като броят на известните такива расте с нарастващото знание за туморогенезата. Проучвания сочат, че хистологичните и молекулярно-генетичните особености на ДТК определят биологичното му поведение. Капсулираният фоликуларен вариант на ПТК е чест носител на RAS-мутацията и има благоприятно протичане. Инвазивният от своя страна се отличава с по-висок метастатичен потенциал и риск за рецидив. При него най-честа е BRAFV 600E мутацията. Други фактори, определящи биологичното поведение на ДТК, са размерът на тумора, наличието и характеристиката на лимфните метастази, наличието на далечни метастази и възрастта на пациента. Анализирането на всички тези фактори от мултидисциплинарен екип позволява по-прецизно определяне на риска за рецидив, карцином-свързана смъртност, както и оптималното поведение при пациентите с ДТК.

Ключови думи: диференциран тиреоиден карцином, епидемиология, EU-TIRADS-система, хистологични варианти, клинично протичане

Изтеглете целия брой 2/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?