Гликираният хемоглобин A1c като диагностично средство при захарен диабет и предиабет

Брой: 2/2011

Автор: Цветалина Танкова, Невена Чакърова, Лилия Даковска, Илиана Атанасова

Абстракт:

През последните години нараства необходимостта от разработване на стратегии за скрининг и диагноза на захарен диабет, които ще позволят ефективно ранно установяване на заболяването. Целта на настоящото проучване е да се изследва HbA1c при лица с различен глюкозен толеранс – нормален глюкозен толеранс (НормГТ), нарушена гликемия на гладно (НГГ), нарушен глюкозен толеранс (НГТ) и новооткрит захарен диабет (НЗД) и да се направи оценка на потенциалната роля на HbA1c като диагностично средство за диабет и предиабет.

Изследвани са 2134 лица (899 мъже и 1235 жени), на възраст 50,3±13,9 години и среден ИТМ 29,5±6,2 кг/м2, които са разпределени в 4 групи – 1198 с НормГТ, 313 с НГГ, 241 с НГТ и 382 с НЗД. При всички участници е проведен ОГТТ, като категориите на глюкозен толаранс са определени според критериите на СЗО (2006). Плазмената глюкоза на гладно и на 2-я час е изследвана по хексокиназен ензимен метод. HbA1c е изследван чрез имуно-турбидиметричен метод. Анализът на данните е осъществен с SPSS 17.0. За оценка на специфичността и чувствителността на HbA1c за диагноза на предиабет и диабет е използван анализ с ROC криви.
 
Установи се значимо по-високо ниво на HbA1c при НГТ (5,72±0,61%), НГТ (5,84±0,63%) и НЗД (7,5±1,69%) в сравнение с НормГТ (5,23±0,65%) (p<0.0001). НГГ и НГТ показаха значимо по-нисък HbA1c спрямо НЗД (p<0,0001), като лицата с НГТ демонстрираха значимо по-висок HbA1c спрямо НГГ (p=0,02). Установи се значима положителна корелация между HbA1c и плазмена глюкоза на гладно (r=0,78, p<0,001) и на 2-я час (r=0,76, p<0,001). ROC анализът показа силна зависимост между HbA1c и недиагностициран диабет, с площ под ROC кривата (AUCROC) 0,958 (95% CI: 0,946-0,970), както и предиабет – AUC-ROC 0,729 (95% CI: 0,7020,755). Установи се оптимална стойност на HbA1c за диагноза на диабет 6,1%, с чувствителност 86% и специфичност 92%. Оптималната диагностична стойност на HbA1c за предиабет е 5,5%, с чувствителност 71% и специфичност 64%.
 
В заключение, HbA1c се оказва полезно, надеждно и удобно средство за идентифициране на лица с предиабет и диабет и трябва да се има предвид при разработване на стратегии за скрининг и диагноза на захарен диабет.
 
Ключови думи: HbА1c, диагноза, диабет, предиабет.
 
 

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?