Информативност на гликирания хемоглобин (HbA1c) като средство за оценка на дългосроч-ния контрол при захарен диабет тип 2 при различни терапевтични схеми

Брой : 4/2018

Автор: Тотомирова, Цветелина Ц., Арнаудова, Мила В., Григоров, Недялко Б.
Клиника Ендокринология и болести на обмяната, Военно-медицинска академия, София

Адрес за кореспонденция: Д-р Цветелина Тотомирова,
Клиника Ендокринология и болести на обмяната
София, бул. Св. Г. Софийски 3, Военно-медицинска академия, 15 етаж e-mail: cvet@gbg.bg

Цел: Да се оцени надеждността на HbA1c като показател за гликемичния контрол при захарен диа-бет (ЗД) тип 2 в зависимост от терапевтичния режим.

Материали и методи: Проследихме 85 пациента (50 мъже, 35 жени, средна възраст 58,79 ± 12,82 г.) със ЗД тип 2 (31 пациенти, неприемащи инсулинова терапия – група 1, 33 пациенти, приемащи пре-миксиран инсулин – група 2, 21 пациенти на многократни инсулинови инжекции, група 3). Пациен-тите извършваха многократни измервания на кръвната захар на гладно и след хранене в продължение на три месеца. HbA1c беше измерен в началото и в края на този период. Отчетена бе корелацията между измерванията на HbA1c и кръвната глюкоза в различно време на деня.

Резултати: При група 1 – коефициентът на корелация със средната глюкоза е r = 0,699, р <0,01, в група 2 – r = 0,452, р <0,01, при групата на интензивно инсулинолечение не се установява корелация r = 0,308. При пациентите, нелекувани с инсулин и тези, лекувани с предварително смесен инсулин, HbA1c показва добра корелация със средната кръвна захар преди и след закуска, преди и след обяд, преди и след вечеря, преди лягане и през нощта (р<0,05). Няма такава корелация в групата с интензивно лече-ние. Не е установена корелация с промяната на глюкозата в нито една от групите.

Заключение: При пациенти със ЗД тип 2, които получават перорално лечение или предварително смесен инсулин, HbA1c е ценен метод за оценка на контрола. При интенифициран инсулинов режим не се отчита добра корелация и HbA1c трябва да се използва само в комбинация с проследяване на кръв-ната захар.

Ключови думи: гликиран хемоглобин, глюкозен контрол, терапевтичен режим

Изтеглете целия брой 4/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?