Метаболитен синдром и качество на живот – факти и загадки

Брой : 4/2018

Автор: Робева, Ралица Н., Милчева, Бойка А., Еленкова, Атанаска П., Захариева, Сабина З.

УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев”, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София

Резюме: Метаболитният синдром (МС) е състояние, свързано със сериозни сърдечно-съдови услож-нения, но в последните години все повече се ак-центира и върху неговата роля по отношение на психо-емоционалните характеристики и свър-заното със здравето качество на живот (Health related quality of life – HRQoL) при пациентите. Понастоящем са разработени редица общи въ-просници за оценка на HRQoL, като са налице и специфични инструменти, използвани при болни със затлъстяване и захарен диабет тип 2. Спе-цифични въпросници за оценка на HRQoL при па-циентите с МС, обаче, все още не се използват в клиничната практика, което би могло да се от-рази на получените заключения. Почти всички проведени проучвания показ-ват влошено качество на живот при лицата с МС в сравнение със здравите лица, като разлики-те са най-съществени при жените в репродуктив-на възраст. Съществуват, обаче, редица про-тиворечия и нерешени въпроси – например, дали МС сам по себе си може да влоши качеството на живот или по-лошите показатели за HRQOL се определят от други фактори като степен на затлъстяване, наличие на депресия, социо-де-мографски особености и съпътстващи заболя-вания. Понастоящем не е достатъчно проуче-на ролята на различните модулиращи фактори, включително имунологични и невро-ендокринни, които биха могли да повлияят качеството на жи-вот при пациентите с МС. Оскъден е и броят на дългосрочните проучвания, оценяващи свързаното със здравето качество на живот след трайна промяна в стила на живот, медикаментозна терапия или бариатрична хирургия. Необходими са нови лонгитудинални проучвания, които да изяснят връзката между МС и HRQoL, отчитайки ролята на всички потенциално модулиращи фактори и терапевтични схеми.

Ключови думи: качество на живот, HRQoL, метаболитен синдром, затлъстяване.

Изтеглете целия брой 4/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?