Метаболитен синдром, захарен диабет и хронична обструктивна белодробна болест: патогенетични и клинични аспекти

Брой: 3/2011

Автор: Боян Лозанов

Абстракт:

Много проучвания през последните години доказаха висока ко-морбидност и сходни патогенетични характеристики между Метаболитния синдром (МС) и Захарния диабет-тип 2 от една страна и Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) – от друга. Честотата на всяко от тях нараства с възрасттта, достигайки епидемични стойности в популацията над 60 години. Около 50% от пациентите с ХОББ показват данни, съответстващи на критериите за МС, което поставя на обсъждане въпроса за тяхните причинно-следствени връзки. Както бе установено от редица проучвания, тяхна обща патофизиологична характеристика се явява хроничното системно възпаление Същото не се ограничава само до възпалението и ремоделирането на дихателните пътища, но включва също хроничен нискостепенен възпалителен процес във висцералната мастна тъкан на абдоминалната област, протичащ с инсулинова резистентност и високи нива на про-инфламаторни цитокини (TNF-alpha, IL-6, IL-8), хормони (Leрtin, Adiponectin) и други метаболитно активни молекули, секретирани от адипоцитите. Локалната хипоксия на мастната тъкан и централната (белодробна) хипоксия имат ключова роля за активиране на възпалителния процес, който се приема за основна характеристика на ХОББ и съпътстващите го заболявания, включително тези на сърдечно-съдовата система. В това отношение роля играя също редица външни фактори, като оксидативния стрес, тютюнопушенето, бактериалните и вирусните инфекции. Решаващо значение в терапията имат ефективните съвременни методи срещу системното хронично възпаление и целящи повишаване на инсулиновата чувствителност като условие за нормализиране на телесното тегло.

Ключови думи: Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), Метаболитен синдром, Диабет тип 2, системно възпаление.
 

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?