Молекулярно-генетични аспекти на тиреоидния карцином

Брой : 1/2017

Aвтор: Митева, Мария Ж., Нончев, Боян Ив., Орбецова, Мария М.
Клиника по Eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Мeдицински Университет, Пловдив

Резюме:
Карциномът на щитовидната жлеза е най- разпространеният злокачествен тумор на ен- докринната система. Най-често срещаният тип тиреоиден карцином е папиларният. Тези тумори често имат генетични изменения, во- дещи до активиране на сигналния път на мито- ген-активираната протеин киназа (МАРК). Най- често срещаните мутации при папиларните карциноми са точкови мутации на гените BRAF и RAS и прегрупиране на RЕТ/PTC. Посочените генетични изменения се откриват при над 70% от папиларните карциноми като рядко се наб- людава припокриване в един и същ тумор. Най- разпространените нарушения при фоликулар- ните карциноми, вторият най-често срещан тип злокачествен процес на щитовидната жлеза, включват RAS мутации и пренареждане на PAX8-PPARγ. От решаващо значение за раз- витие на медуларните тиреоидни карциноми са точковите мутации на RET протоонкогена. Много от изброените мутации, по-специално тези, водещи до активиране на МАРК пътя, са обект на активно изучаване като терапевтич- ни цели при карцинома на щитовидната жлеза.

Ключови думи: тиреоиден карцином, генетични нарушения, точкови мутации, сигнален път на митоген- активираната протеин киназа

Изтеглете целия брой 1/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?