Нарушения в стероидогенезата при пациенти с клинично неактивни надбъбречни аденоми, установени чрез изследване на стероидни прекурсори

Брой: 2/2011

Автор: Владимир Василев, Георги Кирилов, Сабина Захариева

Абстракт:

Увод: До 20% от пациентите с надбъбречни инциденталоми имат различни хормонални нарушения, които могат да се дължат както на секреция на крайни продукти от кората или медулата, така и на прекурсори на стероидните хормони. Натрупват се все повече данни, които показват, че дори при клинично неактивните надбъбречни тумори се откриват различни нарушения в стероидогензата.

Цел на проучването: Да се изследват нивата на кортизола, 11-деоксикортизола, 17-ОН прогестерона и ДХЕАС при пациентите с клинично неактивни надбъбречни аденоми.
 
Пациенти и методи: В проучването бяха включени 88 пациента с надбъбречни инциденталоми и 60 здрави лица. Кортизол, 11-дезоксикортизол, 17-ОН прогестерон и ДХЕАС бяха изследвани в кръвен серум по радиоимунологичен метод.
 
Резултати: Установи се статистическо значимо повишение на стойностите на кортизола при надбъбречните инциденталоми спрямо контролната група – съответно 601 ± 308 нмол/л vs. 456 ± 212 нмол/л (p=0,009) , но не се регистрираха сигнификантни разлики в нивата на прекурсорите и техните съотношения. Не се установиха значителни корелационни зависимости между последователните стероидни прекурсори при пациентите с надбъбречни тумори за разлика от здравите контроли.
 
Изводи: Дискретните ензимни нарушения при пациентите с привидно неактивни надбъбречни тумори могат да повишат сърдечносъдовите и метаболитните заболявания и трябва да се имат предвид при определянето на терапевтичното поведение.
 
Ключови думи: надбъбречни инциденталоми, стероидни прекурсори, 11-деокси-кортизол, 17-ОН прогестерон, ДХЕАС.
 
 

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?