Нефрокалцинозата като интердисциплинарен проблем на границата между нефрологията, ендокринологията и онкологията

Брой : 3/2018

Автор: Николова, Милена К.,* Илиев, Андрей Б.*, Христова, Мария Х.*, Маркова, Галина Д.*, Иванов, Георги Н.*, Кръстева, Румяна П.*, Богов, Борис И.*, Любомирова, Мила Д.*, Андреев, Емил Т.*, Цочева, Таня Р.*, Гергинова, Невена Б.*, Николова, Радина Г.*, Тодоров, Тодор А.*, Крупев, Мартин П.*, Давидов, Калоян М.#, Влахов, Йордан Д.#, Боянов, Михаил А.*, Каменов, Здравко А.*, Робева, Ралица Н.*, Хаджиев, Евгений A.*, Цветкова, Гергана Б.*, Шемелекова, Лъчезара А.*, Василева, Цветелина Н.*, Минчев, Иван И.*, Бекирова, Емел Е.*

* Медицински Университет, София
# Софийски Университет, Медицински Факултет

Резюме:
Нефрокалцинозата представлява отлагане на калциеви соли в бъбречния паренхим – тубул- ни епителни клетки и лумени и интерстициум. Според размера на отлаганията се подразделя на химична (молекулярна), микро- и макроскопска, а според тяхната локализация – на кортикална, медуларна и смесена. Наблюдава се при редица заболявания, протичащи с хиперкалциурия и хи- перкалциемия (хиперпаратиреоидизъм, саркоидо- за, малигнени кръвни и солидни неоплазми и др.), само с хиперкалциурия (дистална тубулна ацидо- за, хронични интерстициални нефрити, хронич- ни интоксикации) или с исхемия или травма на бъбречната тъкан (след литотрипсия, тъпа или открита бъбречна травма и др.). Представяме серия от 88 последователни пациенти (28 мъже и 60 жени) на средна въз- раст 51,8±15,9 г. Нефрокалцинозата е доказана при ехографски и други образни изследвания, за период от 14 г. – между 2004 и 2018 г, като е разгледана етиологията и патогенезата на забо- ляването.

Ключови думи: нефрокалциноза, хиперпаратиреоидизъм, лим- фоми, солидни неоплазми, саркоидоза, подагра, хроничен интерстициален нефрит, диагноза.

Изтеглете целия брой 3/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?