Невроендокринни промени при метаболитен синдром

Брой : 4/2017

Автор: Робева, Ралица Н., Милчева, Бойка А., Еленкова, Атанаска П., Захариева, Сабина З.

КЦЕГ, УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев”, Медицински Факултет, Медицински Университет, София

Резюме:
Важната роля на хроничния стрес за енергийния баланс и адипоцитната хипертрофия в организма се предполага отдавна, но конкретните патофизиологични механизми са все още неизвестни. Адаптивният стресов отговор се регулира основно чрез хипоталамо-хипофизно-надбъбречната ос и автономната нервна система, които осигуряват адекватна защита на организма и поддържане на нормална хомеостаза. При хроничен стрес, обаче, разработените адаптивни механизми може да доведат до невроендокринни и поведенчески промени, които да потенцират появата на метаболитни отклонения.
В настоящия обзор са разгледани наличните в литературата данни относно нарушенията в кортизоловата секреция при висцерално затлъстяване и метаболитен синдром (МС), както и противоречията сред публикуваните резултати. Разгледана е също ролята на симпатикусовата нервна система и надбъбречната медула при същите състояния. Проучванията показват, че намалената пластичност на хипоталамо-хипофизно-надбъбречната ос може да благоприятства развитието на МС, но взаимодействията вероятно се модулират от множество други фактори като възраст, пол, съпътстваща медикация, наличие на хроничен стрес (съответно неговата тежест и давност), вредни навици, етнически характеристики и социо-икономическа принадлежност. Изразената симпатикотония и редуцираната адренална медуларна секреция вероятно са други важни фактори, които подпомагат метаболитната декомпенсация.
За съжаление, данните в литературата относно взаимодействията между двете основни адаптивни системи са оскъдни, а нуждата от допълнителни проучвания – належаща. Изследването на връзката между невроендокринната система, висцералния обезитет и метаболитните нарушения е важно, както за изясняване на патофизиологията на МС, така и за разработване на бъдещи терапевтични стратегии, които да позволят по-успешна адаптация към хроничния стрес.

Ключови думи: PCOS, фенотип, инсулинова резистентност, орален глюкозо-толерансен тест

Изтеглете целия брой 4/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?