Нива на гликемията след натоварване при лица с ангиографски установена коронарна артериална стеноза

Брой : 1/2017

Автор: Бояджиева, Мила Б.1 , Ангелов, Атанас А. 2 , Хаджиева, Елица Г.1 , Христозов, Кирил1 , Х. Георгиев, Светослав Ж.3


1 Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Св. Марина”, Медицински университет, Варна

2 Първа клиника по кардиология, УМБАЛ “Св. Марина”, Медицински университет, Варна

3 Клиника по интервенционална кардиология, УМБАЛ “Св. Марина”, МУ, Варна

Резюме:

Въведение: Нивата на плазмената глюкоза на 2ри час след ОГТТ (2-ч-ПГ) са силен предсказващ фак- тор за сърдечно-съдовия (СС) риск, независимо от добре известните рискови фактори, включител- но плазмената глюкоза на гладно (ПГГ) и HbА1с. Цел: Да се потърсят разлики в гликемичните показатели и, особено, в нивата на 2-ч-ПГ между ли- ца с и без значима коронарна стеноза. Материали и методи: Изследвахме 96 лица (81,3% мъже) с проведена коронарна ангиография и без известни гликемични нарушения. Глюкозният толеранс се определи чрез стандартен ОГТТ на 3-10 ден след дехоспитализацията. Значима коронарна стеноза се прие при 50% стеснение от артери- алния лумен. Допълнително сравнихме гликемичните показатели между нормогликемичните пациен- ти с установена коронарна артериална болест (КАБ) (n=26) с тези при здрави контроли с нормален глюкозен толеранс и без известни ССЗ, съпоставими по пол и възраст (n= 19). Резултати: Лицата със значима коронарна стеноза показаха достоверно по-високи нива на 2-ч-ПГ (9,53±4,26 ммол/л; 8,04±1,83 ммол/л, респ., р=0,03) и HbA1c (6,24±1,62%; 5,57±0,33%, респ., р=0,01) спря- мо тези без значима такава, докато ПГГ не достигна статистическа значимост. Интересно, дори при нормогликемичните лица с установена КАБ, ПГ на 2ри час беше значимо по-висока спрямо тази при здрави контроли (6,41±0,16 ммол/л; 5,18±0,28 ммол/л, респ., р=0,0002). За разлика от това, ПГГ и НbА1с показаха сходни нива при двете групи. Заключение: Установихме по-високи нива на 2-ч-ПГ при пациентите със значима коронарна стено- за спрямо тези без значима такава. От друга страна, намерихме, че средната стойност на 2-ч-ПГ, дори при лицата без значима стеноза (8,04 ммол/л), попада в диапазона за хипергликемия на 2ри час. Резултатите съответстват на публикуваните данни относно неблагоприятното влияние на хи- пергликемията след натоварване върху ангиографски установената степен на КАБ.
Ключови думи: коронарна артериална болест, хипергликемия след натоварване, ОГТТ, коронарна стеноза

Изтеглете целия брой 1/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?