Нива на разтворим Е-selectin при жени с поликистозен овариален синдром

Брой : 3/2018

Автор: Колева, Даниела И.,1 Денева, Таня И., Няголова, Пресияна В.1, Орбецова, Мария М.1

1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Факултет, МУ, Пловдив, България
2 Клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”, Факултет по Фармакология, МУ, Пловдив, България

Адрес за кореспонденция: д-р Даниела Колева, дм

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, МУ, Пловдив Пловдив 4000, бул. Васил Априлов 15А

е-mail: nelka_medicine@abv.bg

Резюме:
sE-selectin представлява разтворимата форма на васкуларната ендотелнo-клетъчнa адхезионна молекула E-selectin. В светлината на съвременните данни определянето на нивата на sE-selectin е обект на огромен научно-изследователски интерес в насока изясняване на патофизиологичните механизми при възникване на атеросклеротичния процес.

Цел на проучването: Да се сравнят серумните нива на sE-selectin между жени със синдром на поли- кистозни яйчници (PCOS) и нормално телесно тегло, жени с PCOS и наднормено телесно тегло и та- кива с PCOS и I-ва степен на затлъстяване, както и да се оцени връзката им с изследваните клинични и метаболитни показатели.

Материали и методи: Проучването обхваща 76 жени с доказан PCOS, разделени съгласно изчис- ления индекс на телесна маса (ИТМ) на PCOS с нормално телесно тегло (ИТМ=18,5-24,9 кг/м2), PCOS с наднормено телесно тегло (ИТМ=25,0-29,9 кг/м2) и PCOS с I-ва степен на затлъстяване (ИТМ=30,0-34,9 кг/м2). Извършени са следните измервания и лабораторни изследвания: телесно тегло, ръст, обиколка на талия и ханш, базални серумни нива на кръвна захар (КЗ0’) и имунореактивен инсулин (ИРИ0’), серу- мни концентрации на общ холестерол (ОХ), ХДЛ-холестерол (ХДЛ-Х), триглицериди (ТГ) и sE-selectin; систолно (САН) и диастолно артериално налягане (ДАН).

Изчислени са: ИТМ, съотношение талия/ханш (Т/Х) и индекс на инсулинова резистентност (HOMA-IR).

Резултати: Установяват се сигнификантно по-високи серумни нива на sE-selectin при жените с PCOS и I-ва степен на затлъстяване в сравнение с тези с нормално телесно тегло. sE-selectin показва положителна взаимовръзка с възраст, тегло, ИТМ, обиколка на талията, ИРИ 0’, HOMA-IR и отри- цателна такава с ХДЛ-Х. С помощта на линеен регресионен анализ се открива, че стойностите на HOMA-IR са предиктивни по отношение нивата на sE-selectin при жените с PCOS.

Изводи: По-високите серумни нива на sE-selectin при обезните инсулинорезистентни жени с PCOS предполагат развитие на ендотелна дисфункция при тях. Изглежда, че инсулиновата резистентност (определена чрез HOMA-IR), която е по-изразена при затлъстяване, се явява предиктор за нивата на sE-selectin при жени с PCOS и обезитет.

Ключови думи: sE-selectin-инсулинова резистентност – ендотелна дисфукнция – PCOS

Изтеглете целия брой 3/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?