Някои антропометрични показатели при болни с анорексия невроза

Брой: 3/1999

Автор: В. Тодоров, А. Томова, С. Максимова, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София

Абстракт:
 
Изследвани са 18 болни с анорексия невроза. Авторите проследяват някои антропометрични параметри и индекси, свързани с болестта. Резултатите показват сигнификантно по-ниски стойности на гръдната обиколка, теглото и ВМI в сравнение със здрави жени на същата възраст (р < 0,001). Бихумералният диаметър и ръстът са значимо по-високи, но съотношението между двата показателя е еднакво с това при контролната група.

Авторите наблюдават подчертан лептозомен тип конституция. Сравнителните данни от хормоналните изследвания показват намаление на лутеинизиращия хормон, фоликулостимулиращия хормон и естрадиола и формират хипо-гонадотропен хипогонадизъм при болните.

Ключови думи: анорексия невроза, антропометрични параметри, хипогонадотропен хипогонадизъм.

Изтеглете целия брой 3/1999

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?