Някои ендокринни аспекти на есенциалната хипертония

Брой: 4/1999

Автор: В. Иванов, А. Цветанова, Клиника по ендокринология, ВМА – София

Абстракт:
 
В световен мащаб артериалната хипертония е социално значимо заболяване, което се явява основен рисков фактор за инвалидизация и смъртност от авансирана атеросклероза, левокамернахипертрофия, миокарден инфаркт, мозъчен инсулт и бъбречна недостатъчност.

В регулацията и контрола на кръвното налягане участват множество фини механизми и системи. Настоящият обзор разглежда някои основни ендокринни аспекти на този контрол. Спира се вниманието върху ролята на системата ренин-ангиотензин-алдостерон, надбъбречнокорови и медуларни хормони, хипоталамо-хипофизарни хормони. Подчертава се значението на предсърдните натриуретични пептиди, паратхормона и паратиреоидния хипертензивен фактор, ендотелините и други.

В заключение се налага изводът, че ендокринната система заема доминиращо място в регулацията на кръвното налягане чрез своите многообразни функции, медиирани от хормони, невротрансмитери и локални фактори.

Ключови думи: кръвно налягане, глюкокортикоиди, минералкортикоиди, АКТХ, вазопресин, паратиреоиден хипертензивен фактор, ендотелини, предсърдни натриуретични пептиди, ейкозаноиди.

Изтеглете целия брой 4/1999

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?