Обменно-атерогенни показатели при жени с метаболитен синдром и метаболитно здрави жени с наднормено телесно тегло/ затлъстяване

Брой : 2/2017

Автор: Колева, Даниела Ив.1, Орбецова, Мария М. 1

1 Клиника/Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив

Резюме:
При пациенти с метаболитен синдром (МС) сърдечно-съдовият риск е повишен поради наличи- ето на рискови фактори: висцерален тип обезитет, различни по степен нарушения във въглехид- ратния толеранс, атерогенна дислипидемия и артериална хипертония. Понастоящем честотата на пациентите с МС расте главоломно, а паралелно с това се увеличава и популационният риск за раз- витие на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ).
Цел на проучването: оценка на рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2 (ЗД 2) и ССЗ на базата на сравнителен анализ на показатели от въглехидратна и липидна обмяна и изчисле- ни атерогенни индекси/съотношения при жени с установен МС и метаболитно здрави жени с над- нормено телесно тегло/затлъстяване (metabolically healthy obese, MHO).
Материали и методи: Проучването обхваща 52 жени с доказан МС (ср. възраст − 37,75±11,38 г., ср. ИТМ − 34,64±4,81 кг/м2 ) и 22 съпоставими по възраст и ИТМ метаболитно здрави жени с над- нормено телесно тегло/затлъстяване (ср. възраст − 35,27±9,09 г., ср. ИТМ − 0,35,09±3,23 кг/м2 ). При всички жени се извършиха следните клинични измервания и лабораторни изследвания: тегло, ръст, обиколка на талия (Т), обиколка на ханш (Х), кръвна захар (КЗ) и инсулин (ИРИ) − изходни и в хода на орален глюкозо-толерансен тест (оГТТ), общ холестерол (ОХ), ХДЛ-хол, триглицериди (ТГ). Стойнос- тите на ЛДЛ-хол се определяха по формулата на Friedewald {ОХ – (ХДЛ-хол+ТГ/2,2)}. Изчислени бяха следните индекси и съотношения: ИТМ=тегло(кг)/ръст(м)2 , съотношение Т/Х, хомеостазен модел на инсулинова резистентност (HOMA-IR) = (КЗ0′ x ИРИ0′)/22,5), рискови индекси на Castelli I (ОХ/ХДЛ-хол) и Castelli II (ЛДЛ-хол/ХДЛ-хол), съотношение ТГ/ХДЛ-хол и плазмен атерогенен индекс (AIP) = {(logТГ)/ХДЛ- хол}.
Резултати: Не се намериха значими разлики по отношение възраст и антропометрични пара- метри при двете изследвани групи жени. Регистрираха се сигнификантно по-високи стойности на КЗ и ИРИ – изходни и в хода на оГТТ и HOMA-IR при МС в сравнение с тези при МНО. Установиха се значимо по-високи серумни нива на ТГ и стойности на ОХ/ХДЛ-хол, ТГ/ХДЛ-хол и AIP при жените с МС спрямо МНО. Серумните концентрации на ХДЛ-хол се намериха сигнификантно по-ниски при носител- ките на МС.
Заключение: Установените по-високи базални и стимулирани стойности на КЗ и ИРИ, HOMA-IR и атерогенни индекси/съотношения показват носителство на по-висок риск от развитие на ЗД 2 и ССЗ при жените с метаболитен синдром в сравнение с метаболитно здравите жени с наднормено тегло/затлъстяване.

Ключови думи: метаболитен синдром, метаболитно здраво затлъстяване, кръвна захар, инсулин – атерогенни индекси/съотношения
Изтеглете целия брой 2/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?