Обща смъртност при пациенти с възникнал през детството захарен диабет

Автор: Савова, Радка Х.1, Аршинкова, Маргарита А.1, Кундуржиев, Тодор Г.2Славчева, Олга Т.1, Янева, Наташа Я.1, Модева, Искра В. 1, Константинова, Мая М.1

1. Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски болести “Проф. Иван Митев” ЕАД, София
2. Факултет по Обществено Здраве, Медицински Университет, София

Резюме:

Цел: Да се проучи общата смъртност при пациенти с възникнал през детството захарен диабет.

Материал и методи: Представителна извадка от 670 пациенти, включваща по 1 пациент от всеки възрастов интервал 0-17 години към датата на диагноза за всяка календарна година за периода 1975–2014 г., бе предоставена на Националната агенция за гражданска регистрация. Получените коректни персонални данни за общо 614 пациента (преживели или починали) бяха включени в сравнителен анализ във връзка с възрастта (0-4, 5-9, 10-17 години), пола, календарната година на диагноза (), продължителността на диабета (≤5, 6-9, 10-14, 15-19, >19 години), образованието и местоживеенето на семейството.

Резултати: Починалите пациенти са 56 (36 мъже) без свързана с пола статистическа разлика (X2=3,56, p=0,059). Средна възраст на смъртен изход 28,8 ±7,5 г. (5,6-43,2 г.), средна продължителност на заболяването 20,3±8,1 г. (7 мес.-38 г.). Кумулативната обща смъртност е 9,11%. Рискови за смъртен изход са продължителността на заболяването (X2=17,71, p=0,005) и календарната година на диагноза (X2=34,73, p<0,001). Контролирана за давност на диабета, диагнозата преди 1995 г. е невависим рисков фактор (OR=0,006, p<0,001). По-висок риск за смъртност имат момчетата, заболели след 10 годишна възраст и пациентите от семейства с нисък образователен ценз. Средната преживяемост е 37,5 години (95% CI 36,4-38,6), несвързана с календарната година на диагноза (Log rank test (Mantel-Cox) – р=0,29). Значимо по-ниска (33,5 години, 95% CI 31,5;35,4) е средната преживяемост на пациентите с диагноза, поставена ≥10 годишна възраст в сравенение с тези, заболели на възраст 5-9 години ( 34,1 години, 95%CI 32,8;35,3) и тези, заболели на възраст

Заключение: Кумулативната смъртност при пациентите с диагностициран в детството захарен диабет е висока. Пубертетът, мъжкият пол и ниското образование на родителите влияят негативно на прогнозата на заболяването.

Ключови думи: захарен диабет, смъртност, преживяемост, рискови фктор

Изтеглете целия брой 2/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?