Паращитовидни жлези и кост

Брой : добавка към брой 3/2017

Автор: Боянов, Михаил А.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, Катедра по Вътрешни болести, УМБАЛ “Александровска”, Медицински Университет, София

Резюме:
Паратиреоидният хормон (ПТХ) е белтъчен хормон, изграден от 84 аминокиселини, който подпомага калциевата хомеостаза. В своята класическа метаболитна роля ПТХ поддържа

в нормални граници серумния калций и предопределя костното ремоделиране. Вече са известни и по-специфични катаболни и анаболни въздействия на ПТХ. Добър пример за катаболния ефект предоставя първичният хиперпаратиреоидизъм (ПХПТ), докато костизграждащото действие на ПТХ се демонстрира най-добре, когато пълната молекула или биологично активната й аминотерминална част [ПТХ (1-34)] се прилага като антиостеопорозно лечение. На клетъчно ниво ПТХ благоприятства костната резорбция, главно чрез стимулация на системата RANK-лигандостеопротегерин и рецепторната активация на ядрения фактор Nκ-beta, с което се повишава образуването и активността на остеокластите. Увеличеното костно изграждане при лечение с ПТХ се обяснява със засилването на остеобластогенезата и преживяването на остеобластите. Опосредстваното от ПТХ костно изграждане се подпомага донякъде и от намалената експресия на остеосклеростин от остеоцитите.

В заключение, ПТХ е добър пример за двойствеността на човешката биология.

Ключови думи: паращитовидни жлези, паратхормон, кост, калциева хомеостаза, костно ремоделиране

Изтеглете цялата добавка към брой 3/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?