Патофизиологично обяснение на сърдечно-съдовите ползи от SGLT2-инхибиторите

Брой : 2/2017

Автор: Христова, Марияна Г.

1 ЕТ АИПСМП “Д-р М. Христова, Варна”

Резюме:
През 1986 г. проф. Рита Леви Монталчи- ни получи Нобелова награда за медицина за своето фундаментало откритие на растеж- ния фактор за нервите − Nerve Growth Factor (NGF) и невротрофините, развито в послед- ствие като невротрофна теория. Днес тя намира приложение в много клонове на био- медицинската наука. През последните 20 го- дини се натрупаха много научни факти и нев- ротрофната теория беше транслирана в клиничната практика като невротрофна те- ория за патогенезата на метаболитен синд- ром и захарен диабет тип 2. Чрез намаляване на хипергликемията по неинсулинозависим начин SGLT2-инхибитори- те редуцират инсулиновата секреция, липо- генезата и така намаляват висцералната мастна тъкан. Това води до намаляване на произвежданите от нея проинфламаторни цитокини и намалява инсулиновата резис- тентност. Другият компонент от действи- ето на SGLT2-инхибиторите − засилената натриуреза води до увеличаване на калия в плазмата. Това нормализира съотношението калий/калций в плазмата и така се овладява симпатикотонията. Всички тези механизми намаляват хипергликемията, телесното тег- ло и артериалната хипертония. Невротро- фините имат структурна хомология с проинсулина. При захарен диабет тип 2 и метабо- литен синдром те са понижени. Намаляването на мастната тъкан и нискостепенното хро- нично възпаление под действие на SGLT2-инхи- биторите повишава експресията на рецепто- рите на невротрофините. Така се изявяват техните метаботрофно, епителиотрофно, невротрофно и имунотрофно действие. Ре- дуцира се апетитът, телесното тегло нама- лява, подобряват се инсулиновата секреция, въглехидратният и липидният матаболизъм. Невро-ендокрино-имунният баланс се “рестар- тира” чрез нормализиране на плазмените и тъканни нива на невротрофините. Възстано- вява се балансът между възпалителни и анти- възпалителни адипоцитокини в мастната тъ- кан. Всичко това води до невропротективно, кардиопротективно и вазопротективно дей- ствия на SGLT2-инхибиторите.

Ключови думи: захарен диабет тип 2, невротрофини, SGLT2-инхибитори, сърдечно-съдови ползи

Изтеглете целия брой 2/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?