Плазмени нива на ендотелин-1 при болни със синдрома на Cushing

Брой: 1/2001

Автор: Г. Кирилов, А. Томова, Л. Даковска, Ф. Куманов, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София

Абстракт:
През последното десетилетие бяха публикувани многобройни експериментални и клинични данни, доказващи важната роля на ендотелина като модулатор на функцията на хипоталамо-хипофизно-надбъбречната ос. Неговото патофизиологично значение беше заподозряно при редица надбъбречни заболявания като първичния хипералдостеронизъм, феохромоцитома и хипокортицизма. В нашето проучване, за първи път, беше изследвана плазмената концентрация на ендотелин-1 (ЕТ-1) при 13 нелекувани болни със синдрома на Cushing – 8 жени и 5 мъже, средна възраст 44,2 ± 9,5 години. Десет от тях бяха с болест на Cushing и трима – с кортикостером. При пациентите със синдром на Cushing ЕТ-1 беше трикратно сигнификантно повишен в сравнение със здравите контроли (n = 15) -1,59 ± 0,78 срещу 0,46 ± 0,20 fmol/ml, p < 0,001. При пациентите с кортикостером ЕТ-1 беше не сигнификантно по-висок в сравнение с болестта на Cushing – 1,84 ± 0,67 срещу 1,51 ± 0,83 fmol/ml, р > 0,05. При трима пациенти с летален изход, следствие от тежки сърдечно-съдови инциденти, плазменият ЕТ-1 бе сигнификантно по-висок в сравнение с останалите – 2,34 ± 0,35 fmol/ml, p < 0,05. Бе намерена позитивна корелация между хиперхолестеролемията при пациентите (6,94 ± 1,75 mmol/l) и хиперендотелинемията – r = +0,73, р < 0,02. Липсваше обаче корелация между нивото на ЕТ-1 и артериалната хипертония (183 ± 37/106 ± 18 mm Hg), а също и с нивата на плазмения кортизол (16,5 ± 2,7 /µg/ dl) и уринната екскреция на кортизола (530,5 ± 263,5 µg/24h).

Нашите резултати ясно показват, че при синдрома на Cushing настъпва изразено активиране на ендотелиновата система. Хиперендотелинемията вероятно играе роля в патогенезата на ускорената и преждевременна атеросклероза при това заболяване. При синдрома на Cushing плазменото ниво на ЕТ-1, наред с други биохимични параметри, може да служи като маркер за ендотелна дисфункция и повишен сърдечно-съдов риск.

Ключови думи: захарен диабет, ендотелин, синдром на Cushing, ендотелна дисфункция.

Изтеглете целия брой 1/2001

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?