Пролактинът и неендокринни заболявания

Брой: 2/2001
Автор: Р. Робева, Ф. Куманов
 
Абстракт:
 
Пролактинът е хормон, отговорен за лактацията и репродуктивните функции. Неговото биологично действие се медиира от специфични мембранни рецептори, включени в семейството на цитокините. Слабо проучено е влиянието на хормона върху имунната система и онкогенезата. В настоящия обзор се дискутират литературни данни, показващи ролята на пролактина в генезата и развитието на някои автоимунни заболявания и тумори. Разглежда се неговото действие както на ендокринно, така и на авто- и паракринно ниво.
 
Изследванията показват, че промяната в концентрацията на пролактина при автоимунни заболявания, както и при неоплазми на гърдата, простатата, ректума и др., може да има диагностично и терапевтично значение.
 
Необходими са по-нататъшни проучвания, за да се изясни дали пролактинът е маркер за патологични процеси или фактор за тяхното възникване и развитие с оглед потенциалното медикаментозно повлияване.
 
Ключови думи: пролактин, автоимунни заболявания, цитокинни рецептори, онкогенеза, рак на гърдата.

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?