Реактивни кислородни видове, антиоксидантна защита и щитовидна жлеза

Брой : 3/2018

Автор: Геренова, Жулиета Б.

Клиника по Ендокринология, Университетска болница, Катедра “Пропедевтика на вътрешните болести”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Резюме:
Реактивните кислородни видове (ROS) са широко изследвани при инициацията на възпалението и тъканната увреда. Натрупването на ROS води до апоптоза и ROS участват не само в нача лото на автоимунния отговор, но и в неговото разгръщане. Свръхпродукцията на ROS и радикали на азотния окис (NO•) се свързва с патогенезата на редица възпалителни и имунно-медиирани нарушения, включително автоимунни заболявания на щитовидната жлеза. От друга страна, множество ензимни и не-ензимни защитни системи, наречени антиоксиданти, предотвратяват увреждането, причинено от оксидативния стрес (ОС). Антиоксидантите са агенти, които елиминират ROS, предотвратяват образуването им или възстановяват увредите, които причиняват. Тази сложна система се състои от антиоксидантни ензими (супероксид дисмутаза (SOD), каталаза, глутатион пероксидаза) и други вещества. Чрез системата за обратна връзка се поддържат постоянни ниски нива на SOD, глутатион пероксидаза и каталаза, както и супероксид и водороден пероксид, което поддържа системата във функциониращо състояние. От термодинамична гледна точка аскорбатът (Asc•) се намира в края на серията оксидативни радикали. Това прави Asc• вероятно един от най-добрите ендогенни марке ри на оксидативния статус в биосистемите.Тиреоидитът на Хашимото е най-често срещаното автоимунно заболяване на щитовидната жлеза. Въпреки че е изяснена ролята на тироидна дисфункция за свръхпроизводство на свободни радикали, данните за ролята на автоимунитета за поддържане наличието на оксидативен стрес, при нормални серумни нива на тиреоидните хормони, са оскъдни и в днешно време широко изследвани. Директното установяване на биомаркерите на оксидативен стрес е много трудно или невъзможно поради краткия им полуживот. Електронният парамагнитен резонанс (ЕРR) е единственият метод за директно откриване на парамагнитни видове при ниски концентрации и се използва успешно за тази цел.

Ключови думи: щитовидна жлеза, тиреоидит на Хашимото, електронен парамагнитен резонанс, реактивни кислородни видове, антиоксиданти.

Изтеглете целия брой 3/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?