Слюнченият кортизол като биомаркер за стреса при орално-хирургично лечение

Брой: 1/2011

Автор: Донка Кирова, Георги Кирилов, Димирър Атанасов

Абстракт:

Съвременната наука продължава своите търсения за разкриване интимните механизми на стреса и овладяване на последиците от него.

Цел на настоящата работа е да се проучи биохимичната и психологическа характеристика на стреса при орално-хирургични манипулации, като се изследва нивото на слюнчения кортизол и се използва скалата за самооценка на денталната тревожност – Dental Anxiety Scale /DAS/.
 
Материал: Проучването обхваща две групи случайно подбрани доброволци мъже и жени, отговарящи на включващи и изключващи критерии. Опитната група включва 54 души (21 мъже и 33 жени), на средна възраст 37,24±1,85, подлежащи на амбулаторни орално-хирургични операции. Контролната група се състои от 59 лица (29 мъже и 30 жени) на средна възраст 37,78±1,41. Доброволците са случайно подбрани по включващи и изключващи критерии.
 
Mетоди: Вземането на нестимулирана слюнка се осъществи по едно и също време на деня, в интервал от 10:00 до 12:00 ч, поради циркадианния ритъм на секреция на кортизола. Денталната тревожност беше оценявана по скалата на N.Corah-Dental Anxiety Scale /DAS/. Концентрацията на слюнчения кортизол беше определяна по електрохемилуминисцентен метод с използване на готови реагенти, съдържащи се в Elecsys Cortisol Reagent Kit на фирмата Roche, Швейцария.
 
Резултати и обсъждане: Установи се статистически достоверна разлика в нивото на слюнчения кортизол и изследваните клинични показатели между опитната и контролната група: кортизол P <0,001 (14,37±1,36 и 5,31±0,51); систолично артериално налягане P<0,01 (128,78±2,71 и 119,94±1,81); диастолично артериално налягане P<0,05 (84,90±1,46 и 80,27±1,17); пулсова честота P<0,01 (82,53±1,98 и 74,65±1,27). Не се намери корелация между нивото на тревожност и на слюнчения кортизол в опитната група, а се установи сигнификантност между нивото на кортизола, пулса и диастоличното кръвно налягане.
 
Заключение: Разликата в нивото на кортизола между групите е категорично доказателство за преживявания стрес и това би следвало да се има предвид, особено, при пациенти с придружаващи заболявания. Нашето проучване е първото в страната по отношение на биохимично изследване на стреса от зъболечение чрез слюнчен кортизол и дава предпоставки за продължаване изучаването на този проблем.
 
Ключови думи: биомаркери на стрес, слюнчен кортизол, дентална тревожност, стрес при зъболечение.
 
 

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?