Ретроспективно проучване върху честотата и локализацията на гастроентеропанкресните невроендокринни тумори, диагностицирани и оперирани в УМБАЛ “Д-р Г. Странски„ – Плевен за периода 2011-2018 година

Автор: Владова, Паулина Т. 1, Илиев, Сергей Д. 1, Поповска, Савелина Л.2, Иванов, Иван Н. 2

1. Катедра Пропедевтика на хирургическите болести, Медицински Университет, Плевен;
2. Катедра Патоанатомия, Медицински Университет, Плевен

Резюме: Честотата на невроендокринните тумори (НЕТ) нараства с годишен скок от 5,8%, предимно поради подобрените диагностични методики. През 2013 г. е осъществено събиране на първична епидемиологична информация за честота на невроендокринните тумори в България. Първоначалната информация включва анализ на 127 пациента с НЕТ от региони София, Варна и Плевен. Туморите са с 98% локализация в гастроинтестиналния тракт. Основно са засегнати тънките черва, ректумът, апендиксът и по-малко колонът, стомахът и панкреасът.
Материали: Ретроспективно проучване за невроендокринните тумори на гастроинтестиналния тракт за периода 2011-2018 г. Разгледани са пациенти, оперирани в хирургичните клиники на УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен, както и такива, които са диагностицирани, но неоперирани, поради силно авансиралия туморен процес.
Резултати и обсъждане: Представени са морфологичните варианти на туморите, органната локализация и съотношението на нашите резултати, отнесени към тези за страната. Прави впечатление появата на смесени тумори (МАNEC), състоящи се от невроендокринен тумор и аденокарцином. Като цяло честотата на невроендокринните тумори нараства, а честотата на НЕТ, диагностицирани на територията на УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен, е по-висока от тази за страната.
Заключение: Въпреки значителните постижения в съвременната медицина диагнозата НЕТ се поставя със закъснение средно от 3 до 7 г. след появата на първите симптоми. В момента на поставяне на диагнозата 50% от случаите са с метастази. Морфологичната верификация след извършената първична оперативна интервенция предполага комплексно мултидисциплинарно поведение, както и доживотно проследяване на пациентите с доказан НЕТ.

Ключови думи: невроендокринни тумори, гастроентеропанкреасни тумори, ретроспективно проучване

Изтеглете целия брой 1/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?