Рискови фактори за остеопороза и 10-годишен абсолютен фрактурен риск сред национална представителна извадка български жени на възраст над 50 години

Брой: 1/2011

Автор: A-M. Борисова, Р. Рашков, M. Боянов, А. Шинков, П. Попиванов, Н. Темелковa3, Й. Влахов, M. Гавраилова

Абстракт:

Националното проучване за честотата на остеопорозата в Република България беше основна дейност в Програмата за ограничаване на остеопорозата 20052010 година. Настоящата разработка е част от него и имаше за цел да изследва разпространението на рисковите фактори за остеопороза и 10-годишния абсолютен фрактурен риск сред представителна извадка български жени на възраст над 50 години. Екип на Националния статистически институт изработи представителна епидемиологична извадка; разработен беше специфичен въпросник за събиране на информация относно значимите рискови фактори за остеопороза, позволяващ определяне на фрактурен риск съгласно FRAX. В проучването участваха 10 Национални центрове по остеопороза. За измерване на костната минерална плътност (КМП) беше избран проксималният фемур (бедрената шийка). Статистическата обработка на резултатите се извърши с SPSS 13,0 for Windows. Изследвани бяха общо 1331 жени (средна възраст 63,8±8,3 год.), разпределени по декади. Средният 10-годишeн абсолютен риск за големи фрактури бе 13,4±9,2%, а за бедрени фрактури – 2,8%±5,2%. Средният риск за бедрени фрактури преминава критичния праг около 65-годишна възраст, а за големи фрактури – след 70-75-годишна възраст. Честотата на съобщаване на някои от най-важните рискови фактори бе: промяна в ръста над 3 см спрямо младата възраст – 33,1% от жените, наследственост за бедрени фрактури – 41%, предшестващи бедрени фрактури – 19%, предшестващи прешленни фрактури – 23%, общо предшестващи фрактури – 233%, тютюнопушене – 119%. Като фактори, чието наличие предполага, че фрактурният риск е значимо повишен, се откроиха намалението на ръста, тютюнопушенето, наличието на предшестващи фрактури. В заключение, нашето проучване е най-мащабното досега в България и позволява да се направят допускания за честотата на наличните и известни вече остеопорозни фрактури сред жените над 50-годишна възраст – на бедрена шийка около 30436 жени, на прешленни тела около 36844 жени (известните само).

Ключови думи: остеопороза, епидемиология, рискови фактори, абсолютен фрактурен риск, FRAX.
 

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?