Роля на GSTP1 Ile105Val еднонуклеотидния полиморфизъм като рисков фактор за карцином на щитовидната жлеза

Брой : 1/2018

Автор: Иванова, Кони В., Александрова, Елина А., Игнатова, Мария Магдалена К., Влайкова, Татяна Ив., Динкова, Красимира Ил., Гълъбова, Мая В.

Катедра по Обща и Клинична Патология, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Катедра по Химия и Биохимия, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Студент, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Резюме:
Тиреоидният карцином (ТК) е един от най-честите малигнени заболявания в България. Механизмът на карциногенезата на щитовидната жлеза все още не е напълно изяснен, тъй като излагането на йонизиращо лъчение остава единственият ясен рисков фактор за това заболявание. Тъй като излагането на йонизиращо лъчение може да продуцира генетотоксини, потенциално детоксикирани от глутатион S-трансферази, ние проведохме проучване тип случаи-контрола за изследване ролята на еднонуклеотидния полиморфизъм (SNP) Ile105Val (+315А>G) при рак на щитовидната жлеза. Съответно, си поставихме за цел да анализираме ролята на еднонуклеотидния полиморфизъм в гена за GSTР1-Ile105Val (+315A>G) за риска от развитие на ТК.

Генотипирахме 49 пациенти с ТК и 133 контролни индивиди, които не са засегнати от ТК, използвайки метода PCR-RFLP. Установихме, че честотата на генотипа и алелите се различава значително между пациентите с ТК и контролните индивиди (р<0,0001). Разпределението на генотипа определя 10,56 пъти по-висок риск (OR = 1,56, 95% CI: 4,05-27,40, p<0,0001) на развиващи се тиреоидни карциноми в носители на генотипове вариант G алел (AG + GG) в сравнение с тези с AA генотип. По подобен начин, вариантият G алел е свързан с 2,60 пъти по-висок риск от ТК, отколкото по-често срещания алел А.

Нашите резултати показват, че GSTP1 може да увеличи податливостта към риска от заболяване и може да действа като рисков фактор за карцином на щитовидната жлеза.

Ключови думи: тиреоиден карцином, GSTP, полиморфизъм

Изтеглете целия брой 1/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?