Рядък клиничен случай на TSH – продуциращ аденом на хипофизата

Автор: Христозов, Кирил Х.1, Димитрова, Радина С.1, Сидерова, Мира В.1, Бояджиева Мила Б.1, Енчев, Явор П.2, Енчева, Елица, П.3, Радев, Радослав, С.4, Иванова, Радина, С.5

1. Клиника по Eндокринология
2. Клиника по Неврохирургия
3. Клиника по Лъчетерапия
4. Клиника по гръдна хирургия – Университетска болница “Св. Марина”, МУ, Варна
5. Патоморфологична лаборатория, Клиничен Център по Ендокринология, МУ, София

Резюме: Представяме рядък клиничен случай на пациентка с неразпозната повече от 30 години етиология на тиреотоксикоза. След проведена тиреоидна резекция по повод на тиреотоксикоза в млада възраст и период на клинична ремисия е наблюдавано възобновяване на хипертиреоидната симптоматика. На фона на включено тиреостатично лечение в съчетание с бета-блокер е регистриран и епизод на ритъмно нарушение. Впоследствие се появява и фронтално главоболие. След неколкократно потвърдена хормонална констелация за “несъответна секреция на TSH” са проведени допълнителни лабораторни анализи, които насочват към TSH-продуциращ аденом на хипофиза. От ядрено-магнитния резонанс на глава се открива макроаденом в областта на хипофизата. Последващата хормонална оценка е насочена към изключване на частичен или пълен хипопитуитаризъм, към съпътстваща хиперсекреция на други хормони на аденохипофизата, както и синдром на множествена ендокринна неоплазия тип 1. Диагностичното и терапевтичното поведение налага мултидисциплинарен подход с участието на ендокринолози, радиолози, офталмолози, гръдни хирурзи, неврохирурзи, патологоанатоми и лъчетерапевти.

Ключови думи: тиреотоксикоза, TSH-продуциращ аденом, гуша, тиреоиди хормони

Изтеглете целия брой 1/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?