Серумни нива на адипоцитокините TNF-α и IL-6 при синдром на поликистозни яйчници

Брой : 3/2017

Автор: Колева, Даниела Ив., Орбецова, Мария М., Няголова, Пресияна В.

Клиника/Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив

Резюме:
Висцералната мастна тъкан (МТ) е важен източник на фактори на нискореактивно възпаление при пациенти с инсулинова резистентност (ИР) не само поради секрецията на различни цитокини от самите адипоцити, но и поради инфилтрацията с проинфламаторни макрофаги. Макрофагите от МТ са отговорни за продукцията на почти цялото количество тумор некротичен фактор алфа (TNF-α) и значителна част от интерлевкин-6 (IL-6).

Цел на проучването: Да се извърши междугрупов сравнителен анализ по отношение на серумните нива на адипоцитокините TNF-α и IL-6 при жени със синдром на поликистозни яйчници (PCOS) с наднормено телесно тегло/затлъстяване и съпоставими по индекс на телесна маса (ИТМ) клинично здрави жени без метаболитни отклонения (metabolically healthy obese, MHO).

Материали и методи: В проучването са включени 34 жени с установен PCOS с наднормено телесно тегло/затлъстяване и 20 съпоставими по ИТМ метаболитно здрави жени (MHO). При всички участнички са извършени следните клинични измервания и лабораторни изследвания − ръст, тегло, обиколка на талия, обиколка на ханш, нива на кръвна захар (КЗ) и имунореактивен инсулин (ИРИ) на 0-ва, 60-та и 120-та минута след перорален прием на 75 г глюкоза, серумни концентрации на общ холестерол (ОХ), HDL-холестерол, триглицериди (ТГ), TNF-α и IL-6, стойности на систолно (САН) и диастолно артериално налягане (ДАН). Изчислени са индекс на телесна маса (ИТМ) = тегло (кг)/(ръст (м))2, съотношение талия/ханш (Т/Х) и индекс на инсулинова резистентност (HOMA-IR) = (КЗ 0′(ммол/л) x ИРИ 0′(μIU/ml)/22,5).

Резултати: При двете групи жени се регистрират съпоставими стойности на изследваните антропометрични показатели. Средната възраст е сигнификантно по-ниска при жените с PCOS. Не се откриват значими разлики по отношение на КЗ 0′, 60′ и 120′, липидните показатели, САН и ДАН.
Стойностите на ИРИ 0′, 60′, 120′ и HOMA-IR са сигнификантно по-високи при жените с PCOS. Оценката на специфичните хормонални параметри показва сходни нива на IL-6, но значимо по-високи нива на TNF-α в PCOS-групата в сравнение с MHO-групата. Не се установяват сигнификантни корелации между специфичните хормонални показатели и другите изследвани параметри в PCOS-групата.

Заключение: По-високите нива на TNF-α при сигнификантно по-младите жени с PCOS с наднормено телесно тегло/затлъстяване в сравнение със сходните им по ИТМ и антропометрични параметри жени без метаболитни отклонения предполагат определена роля на този адипоцитокин като специфичен биомаркер за PCOS в нашето проучване. Най-вероятно теглото при изследваните от нас жени е определящо за нивата на Il-6 в циркулацията.

Ключови думи: инсулинова резистентност, синдром на поликистозни яйчници, метаболитно здрави жени, тумор некротичен фактор α, интерлевкин-6

Изтеглете целия брой 3/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?