Серумни нива на инкретинови хормони и връзката им с атерогенни индекси при жени с метаболитен синдром

Брой : 4/2018

Автор: Станчев, Павел Е.1, Орбецова, Мария М.1, Терзиева, Дора Д.2, Давчева, Деляна M.2, Колева, Даниела Ив.1, Илиев, Димитър А.1, Петров, Сава В.1, Консулова, Петя Сп.1

1). Клиника по Ендокринология и болести на обмяната,
2). Централна клинична лаборатория,
УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински университет, Пловдив

Адрес за кореспонденция: Д-р Павел Станчев
Клиника по Ендокринология и болести на обмяната , УМБАЛ “Свети Георги”, МУ, Пловдив
Пловдив 4000 , бул. Васил Априлов 15А
e-mail: dr.p.stanchev@abv.bg

Резюме: Глюкагоно-подобният пептид-1 (GLP-1) и глюкозозависимият инсулинотропен пептид (GIP) са ин-кретинови хормони с доказан широк спектър на действие върху невро-ендокринната и сърдечно-съ-довата системи, включващ: регулация на апетита и телесното тегло, подобряване на инсулиновата чувствителност, влияние върху липидния профил, модулация на сърдечната честота и артериалното налягане. Съгласно съвременните научно-изследователски схващания метаболитният синдром (МС) се асоциира с повишен риск от развитие на атеросклероза с последваша изява на сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Ефектите на инкретините GLP-1 и GIP при пациенти със захарен диабет тип 2 са относително ясни, но въпросът относно ролята им в развитието на инсулиновата резис-тентност и атерогенната дислипидемия при лица с МС все още очаква своя пълноценен отговор.

Цел: Да се сравнят базалните серумни нива на инкретините GLP-1 и GIP при жени с новодиагностициран МС и клинично здрави жени, както и да се оцени връзката им с изследваните стандартни липидни покзатели и някои изчислени атерогенни индекси.

Материали и методи: В настоящото проучването са включени 16 жени с новодиагностициран МС и 16 съпоставими по възраст клинично здрави жени, оформящи контролна група. При всички учас-тници са проведени следните клинико-лабораторни изследвания: тегло, ръст, нива на кръвна захар (КЗ) и имунореактивен инсулин (ИРИ) − изходни и в хода на орален глюкозо-толерансен тест (оГТТ), базални серумни концентрации на GLP-1 и GIP, общ холестерол (ОХ), ХДЛ-холестерол (ХДЛ-Х), тригли-цериди (ТГ). Стойностите на ЛДЛ-холестерол (ЛДЛ-Х) са определяни по формулата на Friedewald: ЛДЛ-Х={ОХ–(ХДЛ-Х+ТГ/2,2)}. Изчислени са: индекс на телесна маса (ИТМ)=тегло(кг)/ръст(м)2, хомеостазен модел на инсулинова резистентност (HOMA-IR) = (КЗ0‚ x ИРИ0‚)/22,5), рисков атерогенен индекс на Castelli I=(ОХ/ХДЛ-Х) и на Castelli II=(ЛДЛ-Х/ХДЛ-Х), съотношение ТГ/ХДЛ-Х и плазмен атерогенен индекс (AIP)={(logТГ)/ХДЛ-Х}.

Резултати: Настоящите данни показват тенденция за по-високи базални серумни нива на GLP-1 при пациентките с МС в сравнение с тези при контролите, но разликата не достига статистиче-ска значимост (LogGLP-1: 11,06±0,33 vs. 0,89±0,31 пг/мл, P=0,141). Регистрират се значимо по-ниски концентрации на GIP при носителките на МС, сравнени с тези при клинично здравите жени (LogGIP: 1,02±0,24, vs. 1,29±0,44 пг/мл, P=0,042). В групата на лицата с МС се установява обратно-пропорцио-нална зависимост между LogGLP-1 и ЛДЛ-Х, както и между LogGIP и индекс на Castelli II. В допълнение, LogGIP показва положителна корелация с ХДЛ-Х и отрицателна такава с ТГ и AIP, имайки предвид цяла-та изследвана популация от жени.

Заключение: Значимо по-ниските базални серумни нива на GIP при жените със синдром на инсули-нова резистентност, както и установените отрицателни корелации между инкретините и изследва-ните атерогенни показатели в същата субпопулация, биха могли да се свържат с възможен протек-тивен ефект на инкретиновите хормони в сложния процес на атеросклероза. Получените данни от нашето проучване, касаещи както нивата на GIP, така и тези на GLP-1 при изследваните пациенти с МС, са твърде противоречиви с тези на всеобщите съвременни научни твърдения. Това определя необходимостта от извършване на по-задълбочени изследвания, включващи по-голяма кохорта от пациенти с МС, както и допълнително извършване на оценка на инкретиновия отговор в хода на оГТТ.

Ключови думи: глюкагоно-подобен пептид-1 – глюкозозависим инсулинотропен пептид – метаболитен синдром – атерогенни индекси

Изтеглете целия брой 4/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?